Oxygen Capital Α.Ε.Π.Ε.Υ. Αρ. Αδείας Επ. Κεφαλαιαγοράς 24/479/17.7.2008
English
Facebook Σύνδεση

Eιδήσεις, σχόλια, αναλύσεις :

Γιατί οι «ακριβές» αποτιμήσεις δεν τρομάζουν τους επενδυτές

Ðïéïò åßíáé ï ðñáãìáôéêüò ëüãïò ðïõ ïé ìåôï÷Ýò êéíïýíôáé óå åðßðåäá ñåêüñ. Ðþò ôá ïìüëïãá êëåßíïõí ôï ìÜôé óôá ÷ñçìáôéóôÞñéá. Ãéáôß ïé áêñéâÝò áðïôéìÞóåéò åßíáé ðéèáíü íá áðïäåé÷èïýí... öèçíÝò!

¼ôáí üëåò ïé åðåíäõôéêÝò åðéëïãÝò äåß÷íïõí áêñéâÝò, ðïéåò åðéëïãÝò õðÜñ÷ïõí; ÁðÜíôçóç óôï êáõôü åñþôçìá åðé÷åéñåß íá äþóåé ï åðéêåöáëÞò åðåíäõôéêÞò óôñáôçãéêÞò ôçò BlackRock Investment Institute.

Ï ßäéïò äåß÷íåé óôïé÷åßá áðü ôá ïðïßá ðñïêýðôåé üô....

Πετρέλαιο: Επενδυτές στα πρόθυρα... νευρικής κρίσης

Ïé êåñäïóêüðïé ìåßùóáí êÜèåôá ôéò net long èÝóåéò óôá ðåôñÝëáéá Brent êáé WTI óôéò áñ÷Ýò Éïõëßïõ, óôïí áðüç÷ï ôçò áéóèçôÞò áðïêáôÜóôáóçò óôéò åîáãùãÝò ôçò Ëéâýçò áëëÜ ïé êñßóåéò óå Ì. ÁíáôïëÞ, Ïõêñáíßá êáé âüñåéï ÁöñéêÞ, äåí åðéôñÝðïõí åöçóõ÷áóìü.

Ïé êåñäïóêüðïé ìåßùóáí ôéò åðåíäýóåéò ìå ðñïïðôéêÞ áíüäïõ ôùí ôéìþí ðåôñåëáßïõ Brent êáôÜ ðåñßðïõ 25% ôçí ðåñáóìÝíç åâäïìÜäá, ìåôÜ ôçí äéïëßóèçóç ôùí ôéìþí óôá ÷áìçëüôåñá åðßðåäá ôñéþí ìçíþí.

Ασυγκίνητες οι αγορές από τις γεωπολιτικές εξελίξεις

ÄåêáðÝíôå áëõóéäùôÜ ñåêüñ öÝôïò ãéá ôç Wall Street, ðáñÜ ôéò ðïëëÝò åóôßåò ãåùðïëéôéêïý êéíäýíïõ.Åîçãïýíôáé üëá áðü ôï öèçíü ÷ñÞìá Þ ìÞðùò ü÷é; Ðüóï èá êñáôÞóåé ôï êáëü êëßìá êáé ôé èá ìðïñïýóå íá ïäçãÞóåé óå áíáôñïðÞ;

«Åßíáé ðïëý Þóõ÷á. Åßíáé ðÜñá ðïëý Þóõ÷á». ÌÝ÷ñé ôçí ðñïçãïýìåíç åâäïìÜäá, êÜðùò Ýôóé èá ðåñéÝãñáöå êáíåßò ôçí ðïñåßá ôùí áãïñþí. Ôçí ôåëåõôáßá ÷ñïíéÜ áõôü ðïõ Ý÷åé îå÷ùñßóåé Þôáí ç ðáíôåëÞò áðïõóßá óõó÷Ýôéóçò ìåôáîý ôù....

Πόσο πραγματικά αξίζει ο πλούτος;

Áêôéíïãñáößá óôï ðåñéâüçôï áìåñéêáíéêü üíåéñï, áðü áíþôáôï óôÝëå÷ïò ôçò Deutsche Bank. Ï áìåñéêáíéêüò ðïëéôéóìüò åßíáé ï ðëïõóéüôåñïò óôçí éóôïñßá, áëëÜ ôé ðñáãìáôéêÜ Ý÷åé ðåôý÷åé;

Ïé ðåñßðïõ 300 åêáôïììýñéá Üíèñùðïé ðïõ æïýóáí óôïí ðëáíÞôç ðñéí áðü 2000 ÷ñüíéá õðïëïãßæåôáé üôé åß÷áí åôçóßùò ðñüóâáóç óå áãáèÜ êáé õðçñåóßåò áîßáò êáôÜ ìÝóï üñï 800 äïë. ìå óçìåñéíÝò ôéìÝò. Äåí Þôáí Ýíá ðïëõôåëÝò âéïôéêü åðßðåäï, áëëÜ åêåßíç ôçí åðï÷Þ, ôï íá ....

O Μακιαβέλι του Κρεμλίνου οδηγεί τη Ρωσία σε καταστροφή

Ï ðñüåäñïò ôçò Ñùóßáò áðïäåéêíýåôáé Ýíáò åðéêßíäõíïò ôæïãáäüñïò ðïõ ïäçãåß ôç ÷þñá ôïõ óôçí ïéêïíïìéêÞ êáé ðïëéôéêÞ áðïìüíùóç. Ïé ôÝóóåñéò ðáñáíïúêÝò ðáãßäåò ðïõ Ýóôçóå êáé ðÝöôåé ï ßäéïò ìÝóá. Ðüóï åðéêßíäõíïò åßíáé ãéá ôïí ðëáíÞôç êáé ãéá ôç Ñùóßá.

ÌÝ÷ñé ðñéí áðü ëßãïõò ìÞíåò, Þôáí ðïëý ôçò ìüäáò íá èáõìÜæïõìå ôïí Ðïýôéí ãéá ôç óôñáôçãéêÞ ôïõ åõöõÀá. Ïé äåîéïß ôçò ÁìåñéêÞò áíôéðáñÝèåôáí ìÜëéóôá ôçí áðïöáóéóôéêüôçôÜ ôïõ ìå ôçí....

Ξεφουσκώνουν οι εξαγωγές της Ισπανίας

¼ðùò éó÷õñéæüôáí ç Ìáäñßôç ìÝ÷ñé ðñüóöáôá, «ç Éóðáíßá Ý÷åé ìåôáìïñöùèåß óå íÝá åîáãùãéêÞ õðåñäýíáìç, ìéá íÝá Ãåñìáíßá ãéá ôï íüôéï ðåñéèþñéï ôçò Åõñþðçò.» Ôé èá åðéöÝñåé, ïðüôå, ç îáöíéêÞ áäõíáìßá ôùí åîáãùãþí êáé éó÷ýò ôùí åéóáãùãþí;

Ïé ïéêïíïìéêÝò åéäÞóåéò Ý÷ïõí áëëÜîåé êáé áíáëüãùò Ý÷ïõí áëëÜîåé êáé ïé äéáèÝóåéò.

Ç Éóðáíßá Ý÷åé åîÝëèåé áðü ôçí ýöåóç, ç áíåñãßá õðï÷ùñåß êáé ôï ÷ñçìáôéóôÞñéï Ý÷åé åêôéíá÷èåß 40% óôï ôåëåõôáßï ....

Τεχνική Ανάλυση AUD/USD – 22.07

AUD/USD: Η σημαντικότερη βραχυπρόθεσμη στήριξη για το ζεύγος βρίσκεται στη περιοχή του 0.9305-24 όπως ορίζεται από την οριζόντια γραμμή pivot από τον Μάρτιο και το 23.6% επίπεδο Fib. Ένα ημερήσιο κλείσιμο κάτω από τη ζώνη του 0.9223-181 μπορεί να μεταβάλει τη βραχυπρόθεσμη τάση του ζεύγους. Μία κίνηση πάνω από το 0.9400 αναμένεται να βρει αντιστάσεις στο 0.9422 με μία ενδεχόμενη διάσπαση να ανοίγει το δρόμο για την περιοχή του 0.9507-18 (γραμμή τάσης και 38.2% ....

Τεχνική Ανάλυση USD/CHF – 22.07

USD/CHF: Σε υψηλά 1,5 μήνα κινείται το ζεύγος με την άνοδο να υποστηρίζεται από την αρνητική συσχέτιση που συνδέει EUR/USD και USD/CHF. Δυναμική διάσπαση του 0.9000 επιχειρεί η ισοτιμία πριν από τις κρίσιμες ανακοινώσεις για το πληθωρισμό των Η.Π.Α. Μία καθαρή διάσπαση και ημερήσιο κλείσιμο πάνω από αυτά τα επίπεδα επαναφέρει το στόχο για το 0.9035 (υψηλά 05/06/2014) πριν το 0.9063 (υψηλά 06/02/2014). Σημαντικές στηρίξεις χαμηλότερα προσφέρει ο Κ.Μ.Ο 200 ημερών σ....

Σε κρίσιμα επίπεδα η αγορά συναλλάγματος: Οι σημαντικότερες προβλέψεις της εβδομάδας

Μία σημαντική εβδομάδα για τις αγορές βρίσκεται μπροστά μας. Οι αναλυτές του DailyFX εκθέτουν τις προβλέψεις τους για τα σημαντικότερα επενδυτικά προϊόντα:

USD: Το δολάριο μπροστά σε κρίσιμα επίπεδαΤο περιβάλλον αναταραχής που επικράτησε την προηγούμενη εβδομάδα οδήγησε σε σημαντικές απώλειες τις χρηματιστηριακές αγορές με τη μεταβλητότητα να ανακάμπτει δυναμικά.

EUR: Το κοινό νόμισμα υποχωρεί υπό το βάρος των προσδοκιών για το....

Σε τεντωμένο σκοινί ισορροπούν οι αγορές

Η ημέρα χαρακτηρίστηκε από αδυναμία ανάληψης ρίσκου από τους trader. Με τη κατάσταση να είναι ακόμη συγκεχυμένη και τις αλληλοκατηγορίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας, Η.Π.Α και Ε.Ε να βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων οι μεταβολές στην αγορά συναλλάγματος ήταν περιορισμένες κατά τη σημερινή συνεδρίαση. Οι χρηματιστηριακοί δείκτες βρίσκονται στο κόκκινο, ενώ ο χρυσός κινείται σταθερά πάνω από τα $1.310.Ήπια μεταβλητότητα στην αγορά συν....

Ήπια μεταβλητότητα στις αγορές με το βλέμμα στις γεωπολιτικές αναταράξεις

Σε ένα περιβάλλον αυξημένου κινδύνου κινούνται οι αγορές με τους traders να προσέχουν ιδιαίτερα τις κινήσεις τους σε ένα ευμετάβλητο επενδυτικό περιβάλλον λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων.

Η μεταβλητότητα στην αγορά συναλλάγματος είναι περιορισμένη, με το EUR/USD να σημειώνει ήπια πτώση στο 1.3521 (-0,03%) το GBP/USD να υποχωρεί στο 1.7078 και το USD/JPY να βρίσκεται στο 101.36 (+0,04%).Όμοια η εικόνα που επικρατεί και στα Commodity Currencies με το AUD/USD να κινείται ....

Το σκηνικό έντασης βαραίνει τους ευρωπαϊκούς δείκτες

Σημαντικές απώλειες καταγράφουν οι χρηματιστηριακοί δείκτες μετά το άνοιγμα της Ευρώπης. Το σκηνικό έντασης και οι ανησυχίες για το οξυμένο γεωπολιτικό περιβάλλον σε Ουκρανία και Γάζα έχουν οδηγήσει τους επενδυτές σε αποστροφή ρίσκου αποσύροντας τα κεφάλαιά τους από επενδύσεις με κίνδυνο.

O DAX υποχωρεί στις 9.622 μονάδες αυτή την ώρα (-1,00%) με τον αγγλικό FTSE να βρίσκεται στις 6.720 μονάδες (-0,43%) και τον γαλλικό CAC40 να καταγράφει απώλει....

Περιορισμένη μεταβλητότητα στο άνοιγμα της εβδομάδας

Ήπια είναι η μεταβλητότητα στο άνοιγμα της εβδομάδας, με τον Nikkei να παραμένει κλειστός στην Ιαπωνία λόγω εθνικής εορτής.

Μετά το άνοιγμα της Ασίας και την ανακοίνωση του δείκτη τιμών παραγωγού για τον Ιούνιο στη Γερμανία το EUR/USD να βρίσκεται στο 1.3537 (+0,09%) με το GBP/USD να κινείται ήπια ανοδικά στο 1.7093 (+0,04%). Πτωτικά κινείται το USD/JPY αυτή την ώρα, με το ζεύγος να υποχωρεί στο 101.22 (-0,10%). Στα Commodity Currencies το AUD/USD βρίσκεται στο 0.9391 (0.00%) με το NZD/USD ....

Σε σημαντικά επίπεδα το EUR/USD -Ξέσπασμα για Nikkei

Περιορισμένη ήταν η πτώση χθες στους αμερικανικούς δείκτες, με τον Dow Jones κλείνει στις 17.051 μονάδες (-0,28%) και τον S&P500 να βρίσκεται στις 1.973 μονάδες (-0,23%). Ο Nikkei κινήθηκε έντονα ανοδικά σήμερα, με τον ιαπωνικό δείκτη να ενισχύεται στις 15.343 μονάδες (+0,84%).

Στο 1.3521 (-0,02%) κινείται το EUR/USD μετά το άνοιγμα της Ασίας, με το GBP/USD να βρίσκεται στο 1.7078 (+0,02%) και το USD/JPY να βρίσκεται στο 101.53 (+0,14%) λόγω και της θετικής συσχέτισης που συνδέει το ζεύγος μ....

Αλγη: Την Πέμπτη η Δημόσια Προσφορά για εισαγωγή στο ΧΑ

Óôçí ôåëéêÞ åõèåßá ç ðñþôç åéóáãùãÞ åôáéñåßáò óôçí ÅÍ.Á. ÓÔÅÐ. Óôü÷ïò ç Üíôëçóç 1,2 – 1,5 åêáô. åõñþ. Ðþò èá ôñÝîåé ç äéáäéêáóßá ôçò Äçìüóéáò ÐñïóöïñÜò.

Áíïßãåé ôçí åñ÷üìåíç ÐÝìðôç êáé èá êëåßóåé ôç ÄåõôÝñá (28/7) ôï Çëåêôñïíéêü Âéâëßï Ðñïóöïñþí ãéá ôç äéåíÝñãåéá äçìüóéáò ðñïóöïñÜ ìå êáôáâïëÞ ìåôñçôþí ôçò «Áíþíõìç Åôáéñåßá ÐáñáãùãÞò Áëãçò», ãéá áýîçóç êåöáëáßïõ êáé åéóáãùãÞ óôçí ÅÍ.Á ÓÔ.ÅÐ. ÌåôÜ ôï ðñÜóéíï öùò ðïõ äüèçêå ôçí ðñïçãïýìåíç....

Τέσσερα «ορόσημα» για την Λεωφόρο Αθηνών

Ïé óçìáíôéêÝò åîåëßîåéò óôï åóùôåñéêü üóï êáé óôï åîùôåñéêü ôçò ÷þñáò ðïõ èá äþóïõí... ôÜóç óôï ÷ñçìáôéóôÞñéï. Ôé èá êáèïñßóåé ôçí ðïñåßá ôçò ïéêïíïìßáò. Ïé åðéäéþîåéò ôçò åëëçíéêÞò ðëåõñÜò êáé ç óôÜóç ôùí äáíåéóôþí. Ôá ìåãÜëá ìÝôùðá ôïõ öèéíïðþñïõ.

ÓðÜíéá Ý÷ïõìå äåé êáôÜ ôï ðáñåëèüí ìéá ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ åéêüíá üðùò ç ôñÝ÷ïõóá, äçëáäÞ áðü ôç ìéá ðëåõñÜ ôïí Ãåíéêü Äåßêôç íá êõìáßíåôáé ðåñßðïõ óôá åðßðåäá ôçò áñ÷Þò ôïõ Ýôïõò êáé áðü ....

Blue chips: Οι πεντάδες για «επίθεση» και «άμυνα»

Ïé íÝåò óõíèÞêåò óôï ÷ñçìáôéóôÞñéï êáé ðïéá åßíáé ç «éäéáéôåñüôçôá» Ýíáíôé ôùí îÝíùí áãïñþí. Ïé êñßóéìåò óõãêñßóåéò êáé ç ìåôáâëçôüôçôá ôùí ìåôï÷þí. Ðþò äéáöïñïðïéïýí ôá äåäïìÝíá ïé üãêïé óõíáëëáãþí. Áíáëõôéêïß ðßíáêåò.

H áýîçóç ôïõ êéíäýíïõ êáé ç óôÜóç åðéöõëáêÞò óôéò åëëçíéêÝò ìåôï÷Ýò åßíáé åìöáíåßò óôéò óõíåäñéÜóåéò ôïõ ôåëåõôáßïõ ìÞíá.

Ïé îÝíïé åðåíäõôÝò ðáñáìÝíïõí êïõìðùìÝíïé, åíþ ï ðáñÜãïíôáò áíçóõ÷ßáò åßíáé ôá stress t....

Χρηματιστήριο: Νέος κανονισμός αυξάνει την ασφάλεια συναλλαγών

Áõóôçñüôåñï ðëáßóéï êáé õøçëüôåñï êüóôïò ãéá ôéò ÷ñçìáôéóôçñéáêÝò öÝñíåé ï íÝïò åõñùðáúêüò êáíïíéóìüò EMIR ìå óôü÷ï ôçí áóöÜëåéá ôùí óõíáëëáãþí. Ôé áëëÜæåé óôá ðåñéèþñéá áóöÜëéóçò, óôéò åããõçôéêÝò åðéóôïëÝò êáé óôï êåöÜëáéï åêêáèÜñéóçò.

AõîçìÝíåò áðáéôÞóåéò ãéá ôá ìÝëç ôïõ ×.Á., üóïí áöïñÜ äåóìåýóåéò ðüñùí ãéá êÜëõøç êéíäýíïõ öÝñíåé ç ðñïóáñìïãÞ ôïõ èåóìéêïý ðëáéóßïõ ìå âÜóç ôéò åðéôáãÝò ôïõ Êáíïíéóìïý EMIR ðïõ óôçí åã÷þñéá áãïñÜ ....

Αμοιβαία Κεφάλαια: «Επίδομα αδείας» θα πάρουν οι μεριδιούχοι!

ÉêáíïðïéçôéêÜ êÝñäç ðñïóöÝñåé öÝôïò ôï óýíïëï ó÷åäüí ôùí áìïéâáßùí êåöáëáßùí ôüóï óôçí ÅëëÜäá üóï êáé óôï åîùôåñéêü. Ðïéá Á/Ê áíáäåß÷èçêáí ðñùôáèëçôÝò óôéò áðïäüóåéò ðñïò üöåëïò ôùí ìåñéäéïý÷ùí ôïõò.

¸÷ïíôáò öôÜóåé óôï ôåëåõôáßï äåêáÞìåñï ôïõ Éïõëßïõ, åðôÜ ðåñßðïõ ìÞíåò áðü ôçí áñ÷Þ ôïõ Ýôïõò êáé ëßãï ðñéí îåêéíÞóïõí ïé ìáæéêÝò äéáêïðÝò ôùí ÅëëÞíùí, ç ðëåéïíüôçôá ôùí åðåíäõôþí ðïõ åìðéóôåýèçêå öÝôïò ôá áìïéâáßá êåöÜëáéá èá ëÜ....

Συνεχίζονται εντατικά οι φορολογικοί έλεγχοι τη θερινή περίοδο

Παραβάσεις της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας διαπιστώθηκαν σε εννέα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Αθήνα, Κορωπί, Βάρκιζα, Μεταμόρφωση και Ν. Ηράκλειο μετά από εκτεταμένους ελέγχους από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε:

Η μη έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών στοιχείων σε επτά καταστήματα. Εργασία οκτώ υπαλλήλων χωρίς να είναι ασφαλισμένοι, σε τέσσερα καταστήματα. Για....

Η απόρρητη έκθεση για το ασφαλιστικό - Έκρηξη συνταξιοδοτήσεων επιβάρυνε το σύστημα

Σοκ από τα ευρήματα της μελέτης του ΚΕΠΕ για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, καθώς καταδεικνύουν ότι το σύνολο των προηγούμενων προσπαθειών συμμαζέματος των Ταμείων απέτυχε παταγωδώς. Μετά το 2010 καταγράφηκε έκρηξη συνταξιοδοτήσεων, που τελικώς επιβάρυνε το σύστημα.

Το φαινόμενο συνταξιοδοτήσεων σε ηλικίες γύρω στα 50 έτη παραμένει, ενώ οι ενοποιήσεις των Ταμείων που επιχειρήθηκαν απέτυχαν.

Τα ευρήματα της μελέτης που παρουσι....

Μικρές αγγελίες 20/07/2014

Γράψτε το σχόλιό σας* (έως 700 χαρακτήρες)

απομένουν 700 χαρακτήρες

Όνομα που θα εμφανιστεί στο σχόλιό σας Η αποστολή σχολίου είναι συνδρομητική Σύνδεση

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια κα....

Κορκίδης: Μειωμένη η κίνηση στα ανοικτά καταστήματα την Κυριακή

Το μέτρο των ανοιχτών μαγαζιών την Κυριακή πρέπει να είναι στοχευμένο, τονίζει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδης, τονίζοντας ότι η κίνηση είναι μειωμένη και πολλά καταστήματα δεν άνοιξαν.

Όπως ισχυρίζονται οι έμποροι που άνοιξαν τα μαγαζιά τους, οι μόνοι που κάνουν βόλτα στα ανοικτά καταστήματα είναι τουρίστες και ελάχιστοι καταναλωτές.

Η ΕΣΕΕ ολοκληρώνει την έρευνά της για το μέτρο των επτά Κυριακών και τις αμέσως προσεχείς....

"Πιστεύω πως η ουλή μου είναι όμορφη"

"Δε θέλω να κρύβομαι, δε θέλω να σταματήσω να κολυμπώ, δε θέλω να μπω κάτω από το νυστέρι για μία πλαστική. Θέλω να νιώθω όσο ελεύθερη και δραστήρια ήμουν, πριν τον καρκίνο. Και είμαι σίγουρη πως υπάρχουν και άλλες τέτοιες γυναίκες εκεί έξω. Έτσι γεννήθηκε το Monokini 2.0." - Ellina Halttunen.

Η Ellina Halttunen είναι η γυναίκα πίσω από το Monokini 2.0. Ένα πρότζεκτ που λανσάρει έναν νέο τύπο μαγιό το οποίο αφήνει εκτεθειμένη τη μία πλευρά του στήθους. ....

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν άστεγο

Περπατώντας σε μια πόλη κάποιος μπορεί να βρει εκατοντάδες αντικείμενα και εφαρμογές τις οποίες έχει σχεδιάσει ένας γραφίστας ή πιο σωστά ένας σχεδιαστής οπτικής επικοινωνίας. Οι πιο πολλοί από εμάς συνήθως δεν γνωρίζουμε πως το design υπάρχει παντού γύρω μας. Συσκευασίες, πινακίδες, φυλλάδια, ανακοινώσεις, μενού, εφημερίδες, περιοδικά όλα σχεδιασμένα από επαγγελματίες των οποίων τη δουλειά ούτε που γνωρίζουμε.

Η επικο....

Η ζωή και το έργο του Νέλσον Μαντέλα

Πέρυσι, στις 5 Δεκεμβρίου, ο Νέλσον Μαντέλα έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 95 ετών, στο σπίτι του στο Γιοχάνεσμπουργκ και ο πλανήτης έχασε μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στην ιστορία. Πίσω του, άφησε τεράστια την κληρονομιά του, για ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Ηγέτης της αντίστασης στο απαρτχάιντ και στις φυλετικές διακρίσεις, πρώτος μαύρος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, τιμημένος με το Νόμπελ Ειρήνης, μεγάλος φιλάνθρω....

Νέλσον Μαντέλα: 14 στάλες σοφίας από έναν μεγάλο ηγέτη

O Νέλσον Μαντέλα αποτελεί αδιαμφισβήτητα μια από τις μεγαλύτερες μορφές του 20ου και του 21ου αιώνα, που διακρίθηκε για τον αγώνα του ενάντια στο απαρτχάιντ. Ο Νέλσον Μαντέλα ήταν ο θρυλικός ηγέτης μιας χώρας αλλά και ο παγκόσμιος εκφραστής της αξίας της ελευθερίας.

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Νέλσον Μαντέλα, ας θυμηθούμε μερικές χαρακτηριστικές φράσεις του που αναδεικνύουν το μεγαλείο του ηγέτη και τον τρόπο σκέψης του κ....

Θύματα του ακήρυχτου πολέμου στην Ουκρανία οι επιβάτες του Boeing 777

Σε ανακοινώσεις που έγιναν τα ξημερώματα στο Άμστερνταμ, από όπου αναχώρησε η μοιραία πτήση έγινε γνωστό ότι έχει επαληθευτεί πως στο αεροσκάφος επέβαιναν 154 Ολλανδοί, 27 Αυστραλοί, 23 Μαλαίσιοι, 11 Ινδονήσιοι, 6 Βρετανοί, 4 Γερμανοί, 4 Βέλγοι, 3 Φιλιππινέζοι και 1 Καναδός.

Διεθνής έρευνα για την συντριβή του Boeing 777

Πολλές χώρες της Δύσης, με πρώτες τις ΗΠΑ αλλά και τη Ρωσία, την Ολλανδία, τη Γαλλία και τη Γερμανία ζητούν να διενεργηθ....

Αεροπλάνα που δεν έφτασαν ποτέ στον τελικό προορισμό τους

Λίγους μήνες μετά την πρώτη του Boeing 777 της Malaysia Airlines, μία ακόμη πτώση αεροσκάφους της ίδιας εταιρείας φέρνει στο μυαλό οδυνηρές μνήμες από ανάλογες αεροπορικές τραγωδίες.

Κάθε φορά που ταξιδεύω με αεροπλάνο είμαι στην τσίτα. Έχω έναν κόμπο στο στομάχι και προσπαθώ να πιαστώ από βλέμματα ηρεμίας αεροσυνοδών και συνεπιβατών, προκειμένου να χαλαρώσω για να απολαύσω το ταξίδι. Μόνο όταν πατάω το πόδι μου στη γη καταφέρνω ν....

Όλο το επενδυτικό ενδιαφέρον στις ανακοινώσεις από Αμερική

Στο 1.3533(-0,26%) κινείται το EUR/USD προσπαθώντας να διασπάσει τη στήριξη του 1.3535 μετά τις δηλώσεις τόσο της Esther George (πρόεδρος Fed Kansas) ότι μία αύξηση των επιτοκίων νωρίτερα είναι πιθανή εφόσον τα δεδομένα το επιτρέπουν όσο και μετά τις δηλώσεις Nowotny (Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστρίας – μέλος της ΕΚΤ) ότι η Ευρωζώνη βρίσκεται μπροστά σε μία παρατεταμένη περίοδο χαμηλού πληθωρισμού και ανάπτυξης.

Το GBP δε κατάφερε να εκμεταλλευτ....

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διακριτική Διαχείριση με το πιο πρωτοποριακό μοντέλο διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιήθηκε ποτέ στην ελληνική αγορά

By Myfxcentral.gr

Πιστοποιημένα στελέχη με πείρα στον επενδυτικό χώρο και ειδικά στις συναλλαγές επί συναλλάγματος, αφού αναλύσουν το επενδυτικό σας προφίλ, είναι σε θέση με τη στιβαρή στρατηγική που διαθέτουν και την καθημερινή παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου σας να στοχεύσουν στην επίτευξη του προσδοκώμενου αποτελέσματός.

More...
Επενδυτική Συμβουλή

Επενδυτική Συμβουλή

Σήματα αγοράς και πώλησης μετοχών και νομισμάτων επιλεγμένα από την ομάδα διαχειριστών άμεσα με sms για να μην χάνετε καμιά επενδυτική ευκαιρία.

By Myfxcentral.gr

Είμαστε σε θέση να παρέχουμε εξατομικευμένη επενδυτική συμβουλή με συγκριμένες προτάσεις αγοράς και πώλησης μετοχών και νομισμάτων. Οι προτάσεις είναι καθημερινές και σας παρέχονται με ηλεκτρονικό τρόπο και μέσω sms στο κινητό σας τηλέφωνο.Μπορειτε να εκμεταλλευτείτε αυτές τις επενδυτικές προτάσεις από οποιονδήποτε broker θέλετε.

More...
Σύσταση forex broker

Σύσταση forex broker

Σήμερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες από τους brokers έχουν αυξηθεί σημαντικά υπάρχει όμως αξιοπιστία από όλους ;

By Myfxcentral.gr

Η IBC & Partners αποτελεί μια από τις μοναδικές Ελληνικές εταιρίες της οποίας τα στελέχη έχουν πολυετή πείρα στον χώρο των Συναλλαγών επί Συναλλάγματος. Σήμερα, είναι πλέον σε θέση να σας προσφέρουν μια εξαιρετική επιλογή απο brokers, συνδυάζοντας παράλληλα πολλά προνόμια.

More...
 Πρόγραμμα Επιστροφής Χρημάτων

Πρόγραμμα Επιστροφής Χρημάτων

Μέσα από το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα επιστροφής χρημάτων οι επενδυτές ποτέ δεν είχαν περισσότερα προνόμια, όποιο Broker και να επιλέξουν.

By Myfxcentral.gr

Το πρόγραμμα σας επιστρέφει χρήματα για κάθε συναλλαγή επί συναλλάγματος που πραγματοποιείτε, σε οποιονδήποτε broker συμμετέχει στο πρόγραμμα επιστροφής. Τα spreads και οι συνθήκες συναλλαγών είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που λαμβάνετε όταν ανοίγετε ένα λογαριασμό χωρίς τη μεσολάβηση μας. Το μόνο που αλλάζει όταν εμείς μεσολαβούμε για το άνοιγμα του λογαριασμού σας, είναι ότι λαμβάνετε επιστροφές προμηθειών.

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Σύσταση Forex Broker


Επειδή δεν είναι εύκολο για τον επενδυτή, ο οποίος ενδιαφέρεται να εισχωρήσει στον χώρο του FOREX, να επιλέξει τον κατάλληλο Broker προκειμένου να ξεκινήσει τις συναλλαγές του με ασφάλεια και επαγγελματισμό, η IBC & Partners έχει ερευνήσει και επιλέξει τους FOREX Brokers αυτούς για εσάς, με βάση ορισμένα απαιτούμενα εχέγγυα. Με γνώμονα τα παραπάνω, έχουμε προχωρήσει σε συνεργασίες με αναγνωρισμένους Brokers, μέσω των οποίων οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να απολαμβάνουν υπηρεσίες συναλλαγών υψηλής ποιότητας, στον χώρο του FOREX.


Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση χαρτοφυλακίου

Για όσους από εσάς πιστεύετε ότι η αγορά στην οποία διαπραγματεύεται το FOREX, είναι πιθανόν και η αγορά που σας ταιριάζει, και επιθυμείτε να βρείτε μια Αξιόπιστη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών προκειμένου να σας βοηθήσει στην διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας, τότε η Oxygen Capital Α.Ε.Π.Ε.Υ αποτελλεί την απάντηση στην έρευνά σας.


Διαβάστε περισσότερα

Λοιπές επενδυτικές υπηρεσίες

Εκτός από την Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου με άξονα το Forex, η Oxygen Capital Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει επίσης τις ακόλουθες Επενδυτικές Υπηρεσίες στους πελάτες της:

  • Λήψη & Διαβίβαση Εντολών
  • Διακριτική  Διαχείριση Χαρτοφυλακίου με άξονα λοιπές αγορές
  • Επενδυτική Συμβουλή


Διαβάστε περισσότερα