Oxygen Capital Α.Ε.Π.Ε.Υ. Αρ. Αδείας Επ. Κεφαλαιαγοράς 24/479/17.7.2008
English
Facebook Σύνδεση

Eιδήσεις, σχόλια, αναλύσεις :

Ειδικός Διαπραγματευτής της Byte παραμένει η Merit

Ç óýìâáóç ÅéäéêÞò ÄéáðñáãìÜôåõóçò Ý÷åé äéÜñêåéá åíüò Ýôïõò.

Óõíå÷ßæåé ç Ìerit ôçí ðáñï÷Þ õðçñåóéþí ÅéäéêÞò ÄéáðñáãìÜôåõóçò ôçò Byte. Ïðùò áíáöÝñåôáé óôç ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóç «ç åôáéñßá MERIT ×.Á.Å.Ð.Å.Õ. áíáêïéíþíåé ðñïò ôï åðåíäõôéêü êïéíü üôé áðü 3/08/2014 óõíå÷ßæåé ôçí ðáñï÷Þ õðçñåóéþí ÅéäéêÞò ÄéáðñáãìÜôåõóçò åðé ôùí êïéíþí åéóçãìÝíùí ìåôï÷þí ôçò åôáéñßáò «BYTE COMPUTER Á.Â.Å.Å.», ðñïò åíßó÷õóç ôçò ñåõóôüôçôáò ôùí ìåôï÷þí áõôþí. Ç åôáéñßá MERIT ×.....

ΧΑ: Πώς «βλέπει» ΓΔ και τράπεζες η Δεπόλας ΑΧΕ

Óôïõò êéíäýíïõò ðïõ ÷áñáêôçñßæïõí ôçí áãïñÜ áðÝäùóå ï Ã. ÔóÝëéïò ôçí áíÜó÷åóç ôçò áíüäïõ ôïõ ÷ñçìáôéóôçñßïõ. Ðïý áðïäßäåé ôéò ðéÝóåéò óôïí ôñáðåæéêü êëÜäï. Ïé åêôéìÞóåéò ãéá ôéò ìç ôñáðåæéêÝò ìåôï÷Ýò.

Ôéò èÝóåéò ôïõ ãéá ôçí ðïñåßá ôçò åã÷þñéáò ÷ñçìáôéóôçñéáêÞò áãïñÜò, ôá óåíÜñéá ãéá ôéò ôñÜðåæåò êáé ôéò äõíáôüôçôåò ôùí õðüëïéðùí ôßôëùí ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ ôçò ÁèÞíáò åîÝöñáóå ï ãåíéêüò äéåõèõíôÞò ôçò Äåðüëáò ×ñçìáôéóôçñéáêÞ ê. Ãé....

ΕΛΠΕ: Βελτιωμένα αποτελέσματα βλέπει στο 6μηνο η IBG

Óýìöùíá ìå ôç ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ, ïé «êáèáñÝò» æçìéÝò ôùí ÅËÐÅ èá ðåñéïñéóôïýí óôá 53 åêáô. åõñþ ôï á' åîÜìçíï ôïõ 2014, åíþ óôï â' ôñßìçíï åêôéìÜôáé ðùò èá äéáìïñöùèïýí óôá 34 åêáô. åõñþ.

Ðåñéïñéóìü ôùí æçìéþí ôùí Åëëçíéêþí Ðåôñåëáßùí ôüóï óå åðßðåäï åîáìÞíïõ üóï êáé óå åðßðåäï â' ôñéìÞíïõ áíáìÝíåé ç IBG, åíþ åêôéìÜ ðùò ç åôáéñåßá èá åìöáíßóåé âåëôéùìÝíá EBITDA.

Óýìöùíá ìå ôç ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ, ïé «êáèáñÝò» æçìéÝò ôùí ÅËÐÅ èá ðåñéïñéóôïýí óô....

Barclays: Τι πρέπει να περιμένουν οι ελληνικές τράπεζες από τα stress test

Ç ìåãÜëç ðïóüôçôá "êüêêéíùí" äáíåßùí óôéò åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò ìðïñåß íá äçìéïõñãÞóåé ðñüâëçìá óôá ôåóô ôçò ÅÊÔ, óýìöùíá ìå ôçí Barclays. Äéá÷åéñßóéìåò ïé üðïéåò åëëåßøåéò óå êåöÜëáéá. ÂëÝðåé óýíôïìá åðéóôñïöÞ ôùí åëëçíéêþí éäñõìÜôùí óôéò áãïñÝò ãéá åêäüóåéò ïìïëüãùí.

Ç ðåñéåêôéêÞ áðïôßìçóç óôçí ïðïßá èá ðñï÷ùñÞóåé ç ÅõñùðáúêÞ ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá áðïôåëåß Ýíá óçìáíôéêü ïñüóçìï óôïí äñüìï ðñïò ôçí áíÜêáìøç ôïõ åõñùðáúêïý ôñáðåæéêïý óõ....

Μάχες «ειδικών» για να συγκεντρώσουν χρήμα

Ôçí þñá ðïõ ïñéóìÝíïé áðïöáóßæïõí íá áðï÷ùñÞóïõí áðü ôçí áãïñÜ äéá÷åßñéóçò ÷áñôïöõëáêßïõ, êÜðïéïé Üëëïé âëÝðïõí ìåãÜëåò ìáêñïðñüèåóìåò ðñïïðôéêÝò êáé ðñïåôïéìÜæïíôáé íá ëÜâïõí èÝóåéò. Ç êéíçôéêüôçôá óôéò ÁÅÄÁÊ êáé ïé ôñåéò ëüãïé áéóéïäïîßáò.

«Áðïöáóßóáìå íá åðéêåíôñùèïýìå óå ôïìåßò ðïõ Ý÷ïõìå óõãêñéôéêü ðëåïíÝêôçìá» äÞëùóå ï ãåíéêüò äéåõèõíôÞò ôïõ Ïìßëïõ International Life ÃéÜííçò ÖïõñëÞò, üôáí ôïõ èÝóáìå ôï èÝìá ôçò äñïìïëïãïýìåí....

Nέο ρεκόρ για τα ισπανικά ομόλογα

Ç áðüäïóç ôïõ 10åôïõò éóðáíéêïý ôßôëïõ, ç ïðïßá êéíåßôáé áíôßóôñïöá áðü ôçí ôéìÞ, õðï÷þñçóå óôï 2,547%. ×áìçëüôåñá êéíåßôáé êáé ç áðüäïóç ôïõ 10åôïõò éôáëéêïý ïìïëüãïõ, óôï 2,734%.

Óå éóôïñéêÜ ÷áìçëÜ åðßðåäá õðï÷þñçóå ôçí ÔåôÜñôç ç áðüäïóç ôïõ éóðáíéêïý 10åôïõò ïìüëïãïõ, óýìöùíá ìå óôïé÷åßá ôçò Tradeweb.

Åéäéêüôåñá, ç áðüäïóç ôïõ 10åôïõò éóðáíéêïý ôßôëïõ, ç ïðïßá êéíåßôáé áíôßóôñïöá áðü ôçí ôéìÞ, õðï÷þñçóå óôï 2,547%. ×áìçëüôåñá êéíåßôáé êá....

Χρυσός: Πτώση 2% για το χρυσό στην εβδομάδα - Κρίσιμη η αντίσταση των $1.324

Θεμελιώδης Πρόβλεψη για Χρυσό: ΟυδέτερηΟι τιμές του χρυσού κινούνται σημαντικά χαμηλότερα μετά τη πτώση του πολύτιμου μετάλλου κατά 2.3% στα $1.307 πριν από το κλείσιμο της Νέας Υόρκης την Παρασκευή. Οι απώλειες έρχονται μετά από μία εβδομάδα έντονων διακυμάνσεων για τις αγορές με τις γεωπολιτικές εντάσεις σε Γάζα και Ουκρανία να βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Η επέμβαση των ισραηλινών δυνάμεων στη λωρίδ....

Στα σκοινιά το ευρώ - Οι ταύροι του δολαρίου επιστρέφουν

Δυναμική ήταν η αντίδραση των trading floors στις ανακοινώσεις από το δείκτη τιμών καταναλωτή των Η.Π.Α για τον Ιούνιο στέλνοντας το EUR/USD σε νέα χαμηλά έτους (1.3458). Παρά το γεγονός ότι ο δομικός πληθωρισμός ανακοινώθηκε κάτω από τις εκτιμήσεις, μετά το άνοιγμα της Νέας Υόρκης οι trader του δολαρίου συνεχίζουν να στηρίζουν το δολάριο έναντι των άλλων βασικών νομισμάτων (πλην του AUD).

Κυριαρχεί το USDΤο δολάριο καταγράφει σημαντική άνοδο έναντι....

Σιγή ασυρμάτου πριν τις ανακοινώσεις των Η.Π.Α

Σε χαμηλά πέντε μηνών κινείται το EUR/USD αυτή την ώρα με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1.3482 (-0,30%)πριν τις κρίσιμες ανακοινώσεις από τις Η.Π.Α. Στο 1.7064 (-0,06%) κινείται το GBP/USD μετά τις αρνητικές ανακοινώσεις από το δείκτη CBI Ιουλίου στην Αγγλία, ενώ το USD/JPY ενισχύεται στο 101.54 (+0,15%). Το ευρώ δέχεται σημαντικές πιέσεις από το άνοιγμα της Ευρώπης, με το EUR/JPY να βρίσκεται στο 136.94 (-0,12%) και το EUR/GBP να υποχωρεί στο 0.7901 (-0,23%). Στα Commodity Currencies το AUD/USD βρίσκετ....

Το «μέταλλο» της στερλίνας έχει αρχίσει να λάμπει ξανά

To παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στην εφημερίδα "Κεφάλαιο" το Σάββατο 19.07

Η ανακοίνωση του πληθωρισμού της Αγγλίας στο 1.9% για τον Ιούνιο έναντι εκτιμήσεων της αγοράς για 1.6% την περασμένη εβδομάδα, έδωσε τη δυνατότατα στο GBP να τρέξει ένα νέο ράλι απέναντι στο δολάριο προς τα $1.7200. Φαίνεται κυριολεκτικά ασταμάτητη η δυναμική του εγχώριου νομίσματος της Μεγάλης Βρετανίας, που κατορθώνει να ενισχυθεί πάνω από 16% έν....

Όλα τα βλέμματα στα πρακτικά της ΒοΕ

Ανοδικά κινήθηκαν οι αμερικανικοί δείκτες χθες, με τον Dow Jones να βρίσκεται στις 17.113 μονάδες (+0,36%) και τον S&P500 να ενισχύεται στις 1.983 μονάδες (+0,50%). Σήμερα ο Nikkei βρέθηκε στις 15.327 μονάδες (-0,11%).

Ήπια είναι η μεταβλητότητα στην αγορά συναλλάγματος μετά το άνοιγμα της Ασίας με το EUR/USD μετά τη χθεσινή του πτώση να βρίσκεται στο 1.3466 (+0,01%) το GBP/USD να κινείται στο 1.7069 (+0,03%) και το USD/JPY να υποχωρεί στο 101.42 (-0,03%). Στα Commodity Currencies το AUD/USD συνεχίζει έν....

Τα πρακτικά και η ομιλία Carney φέρνουν το GBP υψηλότερα – Προετοιμαστείτε!

Η στερλίνα ενισχύεται μετά το άνοιγμα του Λονδίνου πριν από τα πρακτικά της ΒοΕ και την ομιλία Marc Carney, με τους traders να περιμένουν μια πιο δυναμική στάση από την κεντρική τράπεζα όσον αφορά τη νομισματική πολιτική. Θα πρέπει να περιμένουμε με μεγάλη προσοχή τα πρακτικά για να δούμε αν θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση από τους αξιωματούχους, όσον αφορά τα επιτόκια.

Περισσότερα στοιχεία θα έχουμε ωστόσο αργότερα, με την ομιλία το....

42 ερωτήσεις και απαντήσεις για οφειλές και χρέη

Οδηγό με 42 ερωτήσεις – απαντήσεις για όλα τα θέματα που αφορούν την είσπραξη δημόσιων εσόδων, εξέδωσε την Τρίτη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Οι πολίτες μπορούν να βρουν απαντήσεις για το πώς μπορούν να πάρουν φορολογική ενημερότητα, ποια είναι τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, πώς γίνεται η βεβαιωμένη πληρωμή οφειλών, τι γίνεται με τις ρυθμίσεις εξόφλησης των χρεών προς το δημόσιο, πώς καταβάλλονται οι δόσεις, τι γίνεται με τις ....

ΕΣΕΕ: Μικρότερος ο κυριακάτικος τζίρος στο 78% των καταστημάτων

Ερευνα η οποία έδειξε ότι πολλά καταστήματα έμειναν κλειστά, αλλά και το ότι αυτά που άνοιξαν δεν ικανοποιήθηκαν από τον τζίρο που έκαναν, δημοσιοποίησε η ΕΣΕΕ.

«Όπου υπήρχαν ανοικτά μαγαζιά και ειδικότερα στην Αθήνα, μάλλον λειτούργησαν ως "κράχτες" και "τουριστικό ντεκόρ", αφού λίγοι ήταν οι πελάτες που τα επισκέφθηκαν, λιγότεροι αγόρασαν ενώ ελάχιστοι ήταν οι τουρίστες καταναλωτές », δηλώνει ο Β. Κορκίδης.

Συγκεκριμένα η ΕΣΕΕ δι....

Σε 12 δόσεις η πληρωμή των φόρων

Έφθασε η ώρα της πληρωμής του «λογαριασμού» των φετινών φορολογικών δηλώσεων για περίπου 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενους που καλούνται να καταβάλουν έξτρα φόρους ύψους 3,75 δισ. ευρώ για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2013.

Έως την ερχόμενη Πέμπτη 31 Ιουλίου θα πρέπει να εξοφληθεί η πρώτη δόση του φόρου που προέκυψε με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωση ή ολόκληρο το ποσό με έκπτωση 1,5%

Ωστόσο, δεν σταματούν στο τέλος αυτού του μήνα ....

Η... τρελή λίστα με τους φόρους υπέρ τρίτων

Οριστικό τέλος μπαίνει σε δεκάδες φόρους υπέρ τρίτων, κατά κύριο λόγο σε κοινωνικούς πόρους που χρηματοδοτούν το ασφαλιστικό σύστημα.

Πρόκειται για μια μακρά λίστα επιβαρύνσεων, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα για τον καταναλωτή.

Το ξήλωμα ξεκίνησε με σχετικές υπουργικές αποφάσεις, συνεχίζεται με τη νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Εργασίας για φόρους υπέρ τρίτων που αποτελούν ....

Άνοδος καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Ελλάδα

Άνοδος του Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης στην Ελλάδα για το δεύτερο τρίμηνο του 2014 σημειώνεται, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της έρευνας Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης της Nielsen.

Ο δείκτης στην Ελλάδα αυξήθηκε για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, φτάνοντας συνολικά τις 55 μονάδες, ακολουθώντας την αυξητική τάση τόσο του Παγκόσμιου όσο και του Ευρωπαϊκού δείκτη εμπιστοσύνης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της έρε....

«Πράσινο φως» από την ΕΕ για νέα επένδυση της COSCO

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε «πράσινο φως» στην Ελλάδα για τη νέα επένδυση της COSCO στον Πειραιά, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενέκριναν τον φιλικό διακανονισμό μεταξύ της θυγατρικής της COSCO και της ΟΛΠ ΑΕ κι έτσι ξεπερνιέται το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη διεύρυνση της ελληνοκινεζικής συνεργασίας στο λιμάνι του Πειραιά.

Πρόκειται για τη συμφωνία της ΣΕΠ Α....

Ο «εμφύλιος» της ΕΕ για τις νέες κυρώσεις στη Ρωσία

Ãéáôß äåí êáôÜöåñáí íá óõìöùíÞóïõí ïé Åõñùðáßïé ãéá íÝåò êõñþóåéò óôç Ñùóßá. Ç ôñéêõìßá ãéá ôá ãáëëéêÜ Mistral êáé ï óôü÷ïò ãéá ôçí «3ç âáèìßäá». ÍÝåò áñìïäéüôçôåò ôçò Êïìéóéüí óôéò ïéêïíïìéêÝò êõñþóåéò. Áñ÷ßæïõí íá öáßíïíôáé ñùãìÝò êáé óôï Êñåìëßíï.

Ïé õðïõñãïß Åîùôåñéêþí ôçò Åõñþðçò äåí êáôÜöåñáí íá êáôáëÞîïõí óå óõìöùíßá ãéá íÝåò êõñþóåéò åíáíôßïí ôçò Ñùóßáò ìåôÜ ôçí êáôÜññéøç ôïõ Boeing, ðáñÜ ôçí ðñïóðÜèåéá ôçò Âñåôáíßáò, ôçò Óïõç....

Γιατί οι «ακριβές» αποτιμήσεις δεν τρομάζουν τους επενδυτές

Ðïéïò åßíáé ï ðñáãìáôéêüò ëüãïò ðïõ ïé ìåôï÷Ýò êéíïýíôáé óå åðßðåäá ñåêüñ. Ðþò ôá ïìüëïãá êëåßíïõí ôï ìÜôé óôá ÷ñçìáôéóôÞñéá. Ãéáôß ïé áêñéâÝò áðïôéìÞóåéò åßíáé ðéèáíü íá áðïäåé÷èïýí... öèçíÝò!

¼ôáí üëåò ïé åðåíäõôéêÝò åðéëïãÝò äåß÷íïõí áêñéâÝò, ðïéåò åðéëïãÝò õðÜñ÷ïõí; ÁðÜíôçóç óôï êáõôü åñþôçìá åðé÷åéñåß íá äþóåé ï åðéêåöáëÞò åðåíäõôéêÞò óôñáôçãéêÞò ôçò BlackRock Investment Institute.

Ï ßäéïò äåß÷íåé óôïé÷åßá áðü ôá ïðïßá ðñïêýðôåé üô....

Πετρέλαιο: Επενδυτές στα πρόθυρα... νευρικής κρίσης

Ïé êåñäïóêüðïé ìåßùóáí êÜèåôá ôéò net long èÝóåéò óôá ðåôñÝëáéá Brent êáé WTI óôéò áñ÷Ýò Éïõëßïõ, óôïí áðüç÷ï ôçò áéóèçôÞò áðïêáôÜóôáóçò óôéò åîáãùãÝò ôçò Ëéâýçò áëëÜ ïé êñßóåéò óå Ì. ÁíáôïëÞ, Ïõêñáíßá êáé âüñåéï ÁöñéêÞ, äåí åðéôñÝðïõí åöçóõ÷áóìü.

Ïé êåñäïóêüðïé ìåßùóáí ôéò åðåíäýóåéò ìå ðñïïðôéêÞ áíüäïõ ôùí ôéìþí ðåôñåëáßïõ Brent êáôÜ ðåñßðïõ 25% ôçí ðåñáóìÝíç åâäïìÜäá, ìåôÜ ôçí äéïëßóèçóç ôùí ôéìþí óôá ÷áìçëüôåñá åðßðåäá ôñéþí ìçíþí.

Ασυγκίνητες οι αγορές από τις γεωπολιτικές εξελίξεις

ÄåêáðÝíôå áëõóéäùôÜ ñåêüñ öÝôïò ãéá ôç Wall Street, ðáñÜ ôéò ðïëëÝò åóôßåò ãåùðïëéôéêïý êéíäýíïõ.Åîçãïýíôáé üëá áðü ôï öèçíü ÷ñÞìá Þ ìÞðùò ü÷é; Ðüóï èá êñáôÞóåé ôï êáëü êëßìá êáé ôé èá ìðïñïýóå íá ïäçãÞóåé óå áíáôñïðÞ;

«Åßíáé ðïëý Þóõ÷á. Åßíáé ðÜñá ðïëý Þóõ÷á». ÌÝ÷ñé ôçí ðñïçãïýìåíç åâäïìÜäá, êÜðùò Ýôóé èá ðåñéÝãñáöå êáíåßò ôçí ðïñåßá ôùí áãïñþí. Ôçí ôåëåõôáßá ÷ñïíéÜ áõôü ðïõ Ý÷åé îå÷ùñßóåé Þôáí ç ðáíôåëÞò áðïõóßá óõó÷Ýôéóçò ìåôáîý ôù....

Πόσο πραγματικά αξίζει ο πλούτος;

Áêôéíïãñáößá óôï ðåñéâüçôï áìåñéêáíéêü üíåéñï, áðü áíþôáôï óôÝëå÷ïò ôçò Deutsche Bank. Ï áìåñéêáíéêüò ðïëéôéóìüò åßíáé ï ðëïõóéüôåñïò óôçí éóôïñßá, áëëÜ ôé ðñáãìáôéêÜ Ý÷åé ðåôý÷åé;

Ïé ðåñßðïõ 300 åêáôïììýñéá Üíèñùðïé ðïõ æïýóáí óôïí ðëáíÞôç ðñéí áðü 2000 ÷ñüíéá õðïëïãßæåôáé üôé åß÷áí åôçóßùò ðñüóâáóç óå áãáèÜ êáé õðçñåóßåò áîßáò êáôÜ ìÝóï üñï 800 äïë. ìå óçìåñéíÝò ôéìÝò. Äåí Þôáí Ýíá ðïëõôåëÝò âéïôéêü åðßðåäï, áëëÜ åêåßíç ôçí åðï÷Þ, ôï íá ....

O Μακιαβέλι του Κρεμλίνου οδηγεί τη Ρωσία σε καταστροφή

Ï ðñüåäñïò ôçò Ñùóßáò áðïäåéêíýåôáé Ýíáò åðéêßíäõíïò ôæïãáäüñïò ðïõ ïäçãåß ôç ÷þñá ôïõ óôçí ïéêïíïìéêÞ êáé ðïëéôéêÞ áðïìüíùóç. Ïé ôÝóóåñéò ðáñáíïúêÝò ðáãßäåò ðïõ Ýóôçóå êáé ðÝöôåé ï ßäéïò ìÝóá. Ðüóï åðéêßíäõíïò åßíáé ãéá ôïí ðëáíÞôç êáé ãéá ôç Ñùóßá.

ÌÝ÷ñé ðñéí áðü ëßãïõò ìÞíåò, Þôáí ðïëý ôçò ìüäáò íá èáõìÜæïõìå ôïí Ðïýôéí ãéá ôç óôñáôçãéêÞ ôïõ åõöõÀá. Ïé äåîéïß ôçò ÁìåñéêÞò áíôéðáñÝèåôáí ìÜëéóôá ôçí áðïöáóéóôéêüôçôÜ ôïõ ìå ôçí....

Ξεφουσκώνουν οι εξαγωγές της Ισπανίας

¼ðùò éó÷õñéæüôáí ç Ìáäñßôç ìÝ÷ñé ðñüóöáôá, «ç Éóðáíßá Ý÷åé ìåôáìïñöùèåß óå íÝá åîáãùãéêÞ õðåñäýíáìç, ìéá íÝá Ãåñìáíßá ãéá ôï íüôéï ðåñéèþñéï ôçò Åõñþðçò.» Ôé èá åðéöÝñåé, ïðüôå, ç îáöíéêÞ áäõíáìßá ôùí åîáãùãþí êáé éó÷ýò ôùí åéóáãùãþí;

Ïé ïéêïíïìéêÝò åéäÞóåéò Ý÷ïõí áëëÜîåé êáé áíáëüãùò Ý÷ïõí áëëÜîåé êáé ïé äéáèÝóåéò.

Ç Éóðáíßá Ý÷åé åîÝëèåé áðü ôçí ýöåóç, ç áíåñãßá õðï÷ùñåß êáé ôï ÷ñçìáôéóôÞñéï Ý÷åé åêôéíá÷èåß 40% óôï ôåëåõôáßï ....

Τεχνική Ανάλυση AUD/USD – 22.07

AUD/USD: Η σημαντικότερη βραχυπρόθεσμη στήριξη για το ζεύγος βρίσκεται στη περιοχή του 0.9305-24 όπως ορίζεται από την οριζόντια γραμμή pivot από τον Μάρτιο και το 23.6% επίπεδο Fib. Ένα ημερήσιο κλείσιμο κάτω από τη ζώνη του 0.9223-181 μπορεί να μεταβάλει τη βραχυπρόθεσμη τάση του ζεύγους. Μία κίνηση πάνω από το 0.9400 αναμένεται να βρει αντιστάσεις στο 0.9422 με μία ενδεχόμενη διάσπαση να ανοίγει το δρόμο για την περιοχή του 0.9507-18 (γραμμή τάσης και 38.2% ....

Τεχνική Ανάλυση USD/CHF – 22.07

USD/CHF: Σε υψηλά 1,5 μήνα κινείται το ζεύγος με την άνοδο να υποστηρίζεται από την αρνητική συσχέτιση που συνδέει EUR/USD και USD/CHF. Δυναμική διάσπαση του 0.9000 επιχειρεί η ισοτιμία πριν από τις κρίσιμες ανακοινώσεις για το πληθωρισμό των Η.Π.Α. Μία καθαρή διάσπαση και ημερήσιο κλείσιμο πάνω από αυτά τα επίπεδα επαναφέρει το στόχο για το 0.9035 (υψηλά 05/06/2014) πριν το 0.9063 (υψηλά 06/02/2014). Σημαντικές στηρίξεις χαμηλότερα προσφέρει ο Κ.Μ.Ο 200 ημερών σ....

Σε κρίσιμα επίπεδα η αγορά συναλλάγματος: Οι σημαντικότερες προβλέψεις της εβδομάδας

Μία σημαντική εβδομάδα για τις αγορές βρίσκεται μπροστά μας. Οι αναλυτές του DailyFX εκθέτουν τις προβλέψεις τους για τα σημαντικότερα επενδυτικά προϊόντα:

USD: Το δολάριο μπροστά σε κρίσιμα επίπεδαΤο περιβάλλον αναταραχής που επικράτησε την προηγούμενη εβδομάδα οδήγησε σε σημαντικές απώλειες τις χρηματιστηριακές αγορές με τη μεταβλητότητα να ανακάμπτει δυναμικά.

EUR: Το κοινό νόμισμα υποχωρεί υπό το βάρος των προσδοκιών για το....

Σε τεντωμένο σκοινί ισορροπούν οι αγορές

Η ημέρα χαρακτηρίστηκε από αδυναμία ανάληψης ρίσκου από τους trader. Με τη κατάσταση να είναι ακόμη συγκεχυμένη και τις αλληλοκατηγορίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας, Η.Π.Α και Ε.Ε να βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων οι μεταβολές στην αγορά συναλλάγματος ήταν περιορισμένες κατά τη σημερινή συνεδρίαση. Οι χρηματιστηριακοί δείκτες βρίσκονται στο κόκκινο, ενώ ο χρυσός κινείται σταθερά πάνω από τα $1.310.Ήπια μεταβλητότητα στην αγορά συν....

Ήπια μεταβλητότητα στις αγορές με το βλέμμα στις γεωπολιτικές αναταράξεις

Σε ένα περιβάλλον αυξημένου κινδύνου κινούνται οι αγορές με τους traders να προσέχουν ιδιαίτερα τις κινήσεις τους σε ένα ευμετάβλητο επενδυτικό περιβάλλον λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων.

Η μεταβλητότητα στην αγορά συναλλάγματος είναι περιορισμένη, με το EUR/USD να σημειώνει ήπια πτώση στο 1.3521 (-0,03%) το GBP/USD να υποχωρεί στο 1.7078 και το USD/JPY να βρίσκεται στο 101.36 (+0,04%).Όμοια η εικόνα που επικρατεί και στα Commodity Currencies με το AUD/USD να κινείται ....

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διακριτική Διαχείριση με το πιο πρωτοποριακό μοντέλο διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιήθηκε ποτέ στην ελληνική αγορά

By Myfxcentral.gr

Πιστοποιημένα στελέχη με πείρα στον επενδυτικό χώρο και ειδικά στις συναλλαγές επί συναλλάγματος, αφού αναλύσουν το επενδυτικό σας προφίλ, είναι σε θέση με τη στιβαρή στρατηγική που διαθέτουν και την καθημερινή παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου σας να στοχεύσουν στην επίτευξη του προσδοκώμενου αποτελέσματός.

More...
Επενδυτική Συμβουλή

Επενδυτική Συμβουλή

Σήματα αγοράς και πώλησης μετοχών και νομισμάτων επιλεγμένα από την ομάδα διαχειριστών άμεσα με sms για να μην χάνετε καμιά επενδυτική ευκαιρία.

By Myfxcentral.gr

Είμαστε σε θέση να παρέχουμε εξατομικευμένη επενδυτική συμβουλή με συγκριμένες προτάσεις αγοράς και πώλησης μετοχών και νομισμάτων. Οι προτάσεις είναι καθημερινές και σας παρέχονται με ηλεκτρονικό τρόπο και μέσω sms στο κινητό σας τηλέφωνο.Μπορειτε να εκμεταλλευτείτε αυτές τις επενδυτικές προτάσεις από οποιονδήποτε broker θέλετε.

More...
Σύσταση forex broker

Σύσταση forex broker

Σήμερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες από τους brokers έχουν αυξηθεί σημαντικά υπάρχει όμως αξιοπιστία από όλους ;

By Myfxcentral.gr

Η IBC & Partners αποτελεί μια από τις μοναδικές Ελληνικές εταιρίες της οποίας τα στελέχη έχουν πολυετή πείρα στον χώρο των Συναλλαγών επί Συναλλάγματος. Σήμερα, είναι πλέον σε θέση να σας προσφέρουν μια εξαιρετική επιλογή απο brokers, συνδυάζοντας παράλληλα πολλά προνόμια.

More...
 Πρόγραμμα Επιστροφής Χρημάτων

Πρόγραμμα Επιστροφής Χρημάτων

Μέσα από το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα επιστροφής χρημάτων οι επενδυτές ποτέ δεν είχαν περισσότερα προνόμια, όποιο Broker και να επιλέξουν.

By Myfxcentral.gr

Το πρόγραμμα σας επιστρέφει χρήματα για κάθε συναλλαγή επί συναλλάγματος που πραγματοποιείτε, σε οποιονδήποτε broker συμμετέχει στο πρόγραμμα επιστροφής. Τα spreads και οι συνθήκες συναλλαγών είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που λαμβάνετε όταν ανοίγετε ένα λογαριασμό χωρίς τη μεσολάβηση μας. Το μόνο που αλλάζει όταν εμείς μεσολαβούμε για το άνοιγμα του λογαριασμού σας, είναι ότι λαμβάνετε επιστροφές προμηθειών.

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Σύσταση Forex Broker


Επειδή δεν είναι εύκολο για τον επενδυτή, ο οποίος ενδιαφέρεται να εισχωρήσει στον χώρο του FOREX, να επιλέξει τον κατάλληλο Broker προκειμένου να ξεκινήσει τις συναλλαγές του με ασφάλεια και επαγγελματισμό, η IBC & Partners έχει ερευνήσει και επιλέξει τους FOREX Brokers αυτούς για εσάς, με βάση ορισμένα απαιτούμενα εχέγγυα. Με γνώμονα τα παραπάνω, έχουμε προχωρήσει σε συνεργασίες με αναγνωρισμένους Brokers, μέσω των οποίων οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να απολαμβάνουν υπηρεσίες συναλλαγών υψηλής ποιότητας, στον χώρο του FOREX.


Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση χαρτοφυλακίου

Για όσους από εσάς πιστεύετε ότι η αγορά στην οποία διαπραγματεύεται το FOREX, είναι πιθανόν και η αγορά που σας ταιριάζει, και επιθυμείτε να βρείτε μια Αξιόπιστη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών προκειμένου να σας βοηθήσει στην διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας, τότε η Oxygen Capital Α.Ε.Π.Ε.Υ αποτελλεί την απάντηση στην έρευνά σας.


Διαβάστε περισσότερα

Λοιπές επενδυτικές υπηρεσίες

Εκτός από την Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου με άξονα το Forex, η Oxygen Capital Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει επίσης τις ακόλουθες Επενδυτικές Υπηρεσίες στους πελάτες της:

  • Λήψη & Διαβίβαση Εντολών
  • Διακριτική  Διαχείριση Χαρτοφυλακίου με άξονα λοιπές αγορές
  • Επενδυτική Συμβουλή


Διαβάστε περισσότερα