Oxygen Capital Α.Ε.Π.Ε.Υ. Αρ. Αδείας Επ. Κεφαλαιαγοράς 24/479/17.7.2008
English
Facebook Σύνδεση

Eιδήσεις, σχόλια, αναλύσεις :

Τέλη κυκλοφορίας... με τον μήνα

Η διάταξη που ψηφίστηκε πρόσφατα δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ΙΧ αυτοκινήτων και μοτοσικλετών που έχουν καταθέσει τις πινακίδες για τα οχήματα αυτά να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας για τους επόμενους μήνες του χρόνου ανακτώντας έτσι τις πινακίδες.

Ετσι μετά την υπογραφή και αποστολή στις ΔΟΥ της σχετικής απόφασης του γ.γ. Δημοσίων Εσόδων μπορεί να γίνει άμεσα χρήση του μέτρου από τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι π....

Με δόσεις... το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ

Το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης, μετά από εκτενή πολιτική συζήτηση για την προεκλογική εκστρατεία, για πρόσωπα και για την τακτική που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ, επιτεύχθηκε συμφωνία για πέντε υποψηφιότητες και κατά πλειοψηφία απόφαση για τον Κρίτωνα Αρσένη.

Με συμφωνία πέρασαν ο πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου και γραμματέας της Κοινωνικής Συμφωνίας της Λούκας Κατσέλη, Νικήτας Κανάκης, ο πρόεδρος της Πα....

Λευκό... Πάσχα στα Βαλκάνια

Στο δυτικό τμήμα της ΠΓΔΜ, συνεχίζεται η χιονόπτωση με το ύψος του χιονιού έχει φθάσει τα 40 εκατοστά με αποτέλεσμα να διεξάγεται με δυσκολία η κυκλοφορία, κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Χειμερινό σκηνικό στην Οχρίδα, με ισχυρές χιονοπτώσεις. Στην περιοχή του Μάβροβο, το ύψος του χιονιού έφθασε τα 30 εκατοστά με αποτέλεσμα να σημειωθούν προβλήματα ηλεκτροδότησης σε τμήματα της Μπίστρα με μεγάλο υψόμετρο, όπου το χιόνι έφθασε τα ....

Καιρός και ΟΣΕ υπόσχονται... Πάσχα ταλαιπωρίας στους εκδρομείς

Στη δυτική Ελλάδα τη Μ. Πέμπτη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν κατά διαστήματα να είναι τοπικά ισχυρές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις θα επηρεάσουν την υπόλοιπη χώρα. Βαθμιαία, όμως, στη δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο θα εξασθενήσουν. Χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά.

Ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί και....

Πόσο καλό κάνουμε στα παιδιά όταν τους λέμε "μπράβο";

Ο υπερβολικός έπαινος, όταν απευθύνεται σε παιδιά με χαμηλή αυτοεκτίμηση, μπορεί να έχει τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα, προειδοποιεί νέα μελέτη. Με τρία πειράματα, οι ειδικοί σημειώνουν τον αρνητικό αντίκτυπο της τάσης μας να "λούζουμε" τα ανασφαλή παιδιά με εγκωμιαστικά σχόλια, στην προσπάθειά μας να τα βοηθήσουμε.

Το έχουμε παρατηρήσει. Πιθανότατα, το κάνουμε και εμείς. Όταν γνωρίζουμε ότι ένα παιδί δεν έ....

"Μην τα παρατάς ποτέ"

Πρόκειται για ένα πεντάχρονο κοριτσάκι που οι γιατροί είπαν ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να περπατήσει ή ακόμα και να συρθεί, επειδή πάσχει από μία σπάνια διαταραχή στα χρωμοσώματά του. Η μικρή Eden Nagle από το Idaho τους διέψευσε, και τρέχει για πρώτη φορά.

Σε μία ταινία μικρού μήκους, με τίτλο "Don't Give Up", κατέγραψε η μητέρα της μικρής Eden, Michelle, την προσπάθεια της κόρης της να καταπολεμήσει τη διάγνωση που έκαναν οι γιατροί, μέσα από ....

Ισχυρές πιέσεις στο γεν

Ôï éáðùíéêü íüìéóìá õðï÷ùñåß 0,4% óå ó÷Ýóç ìå ôï äïëÜñéï ìå ôçí éóïôéìßá íá äéáìïñöþíåôáé óôá 102,30 ãåí.

Ôç ìåãáëýôåñç ðôþóç ôùí ôåëåõôáßùí äýï åâäïìÜäùí óçìåéþíåé ôï ãåí Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ ìåôÜ ôá êáëýôåñá ôùí áíáìåíüìåíùí óôïé÷åßá áíÜðôõîçò ðïõ áíáêïßíùóå óÞìåñá ç Êßíá, ìå ôïõò åðåíäõôÝò íá óôñÝöïíôáé óå ôïðïèåôÞóåéò õøçëïý ñßóêïõ.

ÁíáëõôéêÜ, ôï éáðùíéêü íüìéóìá õðï÷ùñåß 0,4% óå ó÷Ýóç ìå ôï äïëÜñéï ìå ôçí éóïôéìßá íá äéáìïñöþí....

Ποιοι επενδυτές θα κάνουν... καλό Πάσχα

Ïé êáôçãïñßåò åðåíäýóåùí êáé ôá Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá ðïõ «Ýäùóáí ÷ñÞìá» áðü ôçí áñ÷Þ ôïõ ÷ñüíïõ Ýùò óÞìåñá. Ðïéåò ôïðïèåôÞóåéò èá õðï÷ñåþóïõí ôïõò êáôü÷ïõò ôïõò óå... öôù÷ü ðáó÷áëéíü ôñáðÝæé. Ðüóï êåñäéóìÝíïé âãÞêáí üóïé ôåëéêÜ «Ýìåéíáí ÅëëÜäá».

Ôï 2014 öáéíüôáí áðü ôçí áñ÷Þ ìéá äýóêïëç ÷ñïíéÜ, êáèþò ïé åðåíäõôÝò áíáæçôïýóáí óçìáíôéêÝò áðïäüóåéò, ðïõ öõóéêÜ êÜèå Üëëï ðáñÜ ìðïñïýóáí íá âñåèïýí óôéò êáôáèÝóåéò (ïñéáêÜ åðéôüêéá) êáé óô....

MOH: Στα €10 βλέπει την μετοχή η Eurobank Equities

Ç Eurobank Equities äéáôçñåß áìåôÜâëçôåò ôéò ðñïâëÝøåéò ãéá ôéò åëåýèåñåò ôáìåéáêÝò ñïÝò ôï 2014. Ìåéþíåé 13% ôéò åêôéìÞóåéò ãéá ôá EBITDA äéýëéóçò. ÂëÝðåé ÷áìçëüôåñåò êåöáëáéáêÝò äáðÜíåò.

Óýóôáóç "buy" êáé ôéìÞ-óôü÷ï 10 åõñþ äéáôçñåß ãéá ôçí ìåôï÷Þ ôçò Motor Oil ç Eurobank Equities óå Ýêèåóç ìå çìåñïìçíßá 16 Áðñéëßïõ, óçìåéþíïíôáò ðùò ç äéïßêçóç èá óõíå÷ßóåé ôçí ðïëéôéêÞ äéáíïìÞò õøçëþí ìåñéóìÜôùí êáé åðéóôñïöþí êåöáëáßïõ.

Ç ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ ôïíßæåé ðùò....

Πώς την «πάτησαν» τα hedge funds

Ç ðïëéôéêÞ áíáôáñá÷Þ óôçí Ïõêñáíßá, ç êÜèåôç ðôþóç ôå÷íïëïãßáò êáé âéïôå÷íïëïãßáò óôçí Wall Street êáé ç áéöíßäéá áíáôñïðÞ óå ãåí êáé Nikkei, «Ýêïøáí» ôçí öüñá ðïëëþí trades óôï á´ ôñßìçíï. Ïé áðïäüóåéò, ïé áðþëåéåò êáé ïé åîáéñÝóåéò.

Ôá hedge funds õðÝóôçóáí ôï ÷åéñüôåñï îåêßíçìá ÷ñïíéÜò áðü ôüôå ðïõ îÝóðáóå ç äéåèíÞò ÷ñçìáôïðéóôùôéêÞ êñßóç, åîáéôßáò ôçò ðïëéôéêÞò áâåâáéüôçôáò óôçí Ïõêñáíßá, ôçò êÜèåôçò ðôþóçò ôùí ôå÷íïëïãéêþí êáé âéïôå÷íïëïã....

Σε ιστορικά χαμηλά ο πληθωρισμός στην ΕΕ

Αρνητικό πληθωρισμό εμφάνισαν το Μάρτιο οκτώ κράτη - μέλη της ΕΕ, ενώ μόνο σε τέσσερα εξ αυτών ο ετήσιος πληθωρισμός ξεπέρασε το 1%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία.

Η μεγαλύτερη μείωση τιμών εμφανίσθηκε στη Βουλγαρία (-2%) στη συνέχεια στην Ελλάδα (-1,5%) και στην Κύπρο (-0,9%) ενώ η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Βρετανία (1,5%), στην Αυστρία και τη Μάλτα (1,4%).

Κατά μέσο όρο ο ετήσιος πληθωρισ....

Aρνητικό πληθωρισμό εμφάνισαν τον Μάρτιο οκτώ κράτη-μέλη της ΕΕ

Αρνητικό πληθωρισμό εμφάνισαν το Μάρτιο οκτώ κράτη-μέλη της ΕΕ, ενώ μόνο σε τέσσερα εξ αυτών ο ετήσιος πληθωρισμός ξεπέρασε το 1%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία.

Η μεγαλύτερη μείωση τιμών εμφανίσθηκε στη Βουλγαρία (-2%) στη συνέχεια στην Ελλάδα (-1,5%) και στην Κύπρο (-0,9%), ενώ η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Βρετανία (1,5%), στην Αυστρία και τη Μάλτα (1,4%).

Κατά μέσο όρο ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν....

Δρομολογούνται οι εργασίες στα τέσσερα υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού

Ξεκινούν οι διαδικασίες προκειμένου να αρχίσουν και πάλι οι εργασίες στα τέσσερα υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού και στη συνέχεια αυτά να ενταχθούν στη δύναμη του στόλου.

Σε πρώτη φάση το Πολεμικό Ναυτικό απηύθυνε πρόσκληση προς τους εργαζομένους των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ) προκειμένου να ενημερωθούν για τις εργασίες και τον τρόπο ολοκλήρωσής τους, όσον αφορά τα εν λόγω υποβρύχια, στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Οι ε....

Συνάντηση Χρυσοχοΐδη-Ρουαγιάλ για τα σιδηροδρομικά δίκτυα

Η σιδηροδρομική πολιτική της Ευρώπης βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της Γαλλίδας υπουργού Οικολογίας, βιώσιμης ανάπτυξης και ενέργειας Σεγκολέν Ρουαγιάλ και του Έλληνα υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μιχ.Χρυσοχοΐδη, που έγινε στο Παρίσι στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, συζητήθηκε -μεταξύ άλλων- το γεγονός ότι η Ελληνική Προεδρία «ολοκλήρωσε δύο σημαντικά ζητήματα:

1. Το 4ο σιδη....

Σημαντικά κέρδη 2,61% κατέγραψε το Χρηματιστήριο την Μ.Τετάρτη

Ισχυρή ανάκαμψη παρουσίασε η χρηματιστηριακή αγορά στη συνεδρίαση της Μ.Τετάρτης, μετά από εννέα πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 12,27%. Η ανάκαμψη της αγοράς στηρίχθηκε στην άνοδο των μη τραπεζικών μετοχών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών επανήλθε πάνω από τα επίπεδα των 1.200 μονάδων, κλείνοντας στις 1.218,00 μονάδες, με άνοδο σε ποσοστό 2,61%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 401,70 ....

Στα επίπεδα του 2013 οι προϋπολογισμοί έως το 2018

Στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι η κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Σταθερότητας για την περίοδο 2015-2018, προχωρεί η κυβέρνηση μέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο που έχει θέσει η τρόικα.

Το βασικό χαρακτηριστικό, «θεμέλιο» όπως χαρακτηρίζεται, του προγράμματος είναι ότι οι δαπάνες των προϋπολογισμών της προσεχούς τετραετίας κλειδώνουν στα επίπεδα του 2013.

Αυτό σημαίνει ότι η σημερινή κυβέρνηση και οι επόμενες....

Σε αύξηση κεφαλαίου 2,5 δισ. ευρώ προχωρά η Εθνική Τράπεζα

Ολοκληρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2,5 δισ. ευρώ. Στις 10 Μαΐου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η εξέλιξη αυτή κατέστη δυνατή μετά το «πράσινο φως» που δόθηκε από το βασικό μέτοχο της τράπεζας, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), για την έκδοση των νέων μετοχών.

Με τα χρήματα που θα αντλήσει η τρ....

Επιστροφή πινακίδων με «μηνιαία τέλη»

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών περισσότερα από 1,1 εκατ. οχήματα έχουν τεθεί σε ακινησία την περίοδο 2009-2013.

Πολλοί ήταν οι φορολογούμενοι που τα τελευταία χρόνια αδυνατούσαν να συντηρήσουν το ΙΧ τους και έτσι είχαν «προχωρήσει» στη λύση της κατάθεσης πινακίδων και άδειας.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Χάρη Θεοχάρη, δίνεται πλέον η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες ΙΧ αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ν....

«Κλειδώνουν» οι δαπάνες του κράτους ως το 2018

Στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι η κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Σταθερότητας για την περίοδο 2015-2018, προχωρεί η κυβέρνηση μέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο που έχει θέσει η τρόικα. Το βασικό χαρακτηριστικό, «θεμέλιο» όπως χαρακτηρίζεται, του προγράμματος είναι ότι οι δαπάνες των προϋπολογισμών της προσεχούς τετραετίας κλειδώνουν στα επίπεδα του 2013.

Αυτό σημαίνει ότι η σημερινή κυβέρνηση και οι επόμενες θα πρέπ....

Roche: Στρατηγική εξαγορά της IQuum

Η Roche ανακοίνωσε την εξαγορά της ιδιωτικής εταιρείας IQuum, Inc. (IQuum) που εδρεύει στο Μάρλμπορο της Μασσαχουσέττης των ΗΠΑ και έχει ως κυριότερο αντικείμενο την ανάπτυξη παρακλίνιων προϊόντων μοριακής διαγνωστικής, έναντι 450 εκατομμυρίων δολαρίων που θα καταβληθούν τμηματικά.

Με την εξαγορά αυτή, η Roche αποκτά πρόσβαση στο σύστημα Laboratory-in-a-tube (Liat™) της IQuum, το οποίο επιτρέπει στο ιατρικό προσωπικό να πραγματοποιεί ταχείες εξετάσεις ....

Ελληνορωσικό τουριστικό Forum στην Αθήνα

Περισσότεροι από 1.200 ρώσοι ταξιδιωτικοί πράκτορες και δημοσιογράφοι θα συμμετέχουν στο 8ο Ελληνορωσικό τουριστικό Forum, το οποίο ξεκινά τις εργασίες του στις 24 Απριλίου στην Αθήνα.

Στόχος του Forum, το οποίο διοργανώνεται στο Μέγαρο Μουσικής από τον Labirint, σε συνεργασία με το Le Grand Group of Companies (www.legrandtravel.gr) και την Aegean, είναι η ελληνική πρωτεύουσα να γίνει αγαπημένος προορισμός των ρώσων επισκεπτών τα επόμενα χρόνια, μεγαλώνοντας παράλληλα ....

Reuters: Στο 0,3% του ΑΕΠ η ελληνική ανάπτυξη το 2014

Η ελληνική οικονομία θα σταθεροποιηθεί φέτος, αλλά η πραγματική ανάκαμψη αργεί είναι το συμπέρασμα δημοσκόπησης του Reuters σε οικονομολόγους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις 35 οικονομολόγων και υπευθύνων στρατηγικής που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας φέτος θα κυμανθεί στο 0,3% του ΑΕΠ, χαμηλότερα από το 0,6% που προβλέπουν οι διεθνείς δανειστές της χώρας και το 0,5% της Τράπεζας της Ελλάδας.

Υπάρχουν θετικές εν....

Εθνική Τράπεζα: Προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2,5 δισ. ευρώ

Σε εξέλιξη βρίσκεται το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο θα συγκαλέσει γενική συνέλευση των μετόχων της στο πρώτο δεκαήμερο του Μαίου για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου έως και 2,50 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) έδωσε το πράσινο φως για την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας με έκδοση νέων μετοχών, προϋπόθεση απαραίτητη για την εκκίνηση της όλης διαδικ....

Προ του Αθω: Αύξηση 50% στις προκρατήσεις για τη σεζόν

Ποσοστό 80% αγγίζει η πληρότητα των καταλυμάτων στην Προ του Αθω περιοχή για την περίοδο του Πάσχα, με κυρίαρχες αγορές την ελληνική και των Βαλκανίων. Την ίδια ώρα, αύξηση πάνω από 50% καταγράφεται στις προκρατήσεις από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια για το «τρίτο πόδι» της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τα συνεργαζόμενα τουριστικά γραφεία με καταλύματα της Προ του Αθω περιοχής, οι κρατήσεις από τη ρωσική αγορά παραμένουν σε ύφεση,....

ΕΕ: Aρνητικό πληθωρισμό εμφάνισαν τον Μάρτιο 8 κράτη-μέλη

Αρνητικό πληθωρισμό εμφάνισαν το Μάρτιο οκτώ κράτη-μέλη της ΕΕ, ενώ μόνο σε τέσσερα εξ αυτών ο ετήσιος πληθωρισμός ξεπέρασε το 1%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία.

Η μεγαλύτερη μείωση τιμών εμφανίσθηκε στη Βουλγαρία (-2%) στη συνέχεια στην Ελλάδα (-1,5%) και στην Κύπρο (-0,9%), ενώ η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Βρετανία (1,5%), στην Αυστρία και τη Μάλτα (1,4%).

Κατά μέσο όρο ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν....

Κύπρος:Στη δημοσιότητα όσοι έλαβαν δάνεια με χαριστικά επιτόκια

Τη δημοσιοποίηση όλων των ονομάτων των φυσικών και νομικών προσώπων που είχαν εξασφαλίσει δάνεια με χαριστικά επιτόκια, καθώς και των μπόνους των τραπεζικών, αποφάσισε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών της Κύπρου.

Η δημοσιοποίηση θα γίνει με την έκθεση της για την κατάρρευση της κυπριακής οικονομίας. Σε αυτήν θα καταγράφονται τα ονόματα τεσσάρων πολιτικών, που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, τον οποίο κατέθεσαν οι τράπεζες, κ....

ΙΟΒΕ: Εφικτή υπό όρους η ανάκαμψη φέτος, ήπια μείωση της ανεργίας

Την εκτίμηση ότι το χρηματοδοτικό κενό για τα επόμενα χρόνια αναμένεται να περιοριστεί περαιτέρω μετά τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους εταίρους στην ευρωζώνη για το ελληνικό χρέος διατυπώνει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) στην έκθεσή του για την ελληνική οικονομία που έδωσε σήμερα Μ. Τετάρτη στη δημοσιότητα.

Το ΙΟΒΕ υπογραμμίζει στην έκθεσή του πως επιστροφή στην ανάπτυξη από το 2014 είναι πια ....

Reuters: Στο 0,3% η ανάπτυξη φέτος, μακρύς ο δρόμος της ανάκαμψης

Η ελληνική οικονομία θα σταθεροποιηθεί φέτος, αλλά η πραγματική ανάκαμψη αργεί είναι το συμπέρασμα δημοσκόπησης του Reuters σε οικονομολόγους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις 35 οικονομολόγων και υπευθύνων στρατηγικής που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας φέτος θα κυμανθεί στο 0,3% του ΑΕΠ, χαμηλότερα από το 0,6% που προβλέπουν οι διεθνείς δανειστές της χώρας και το 0,5% της Τράπεζας της Ελλάδας.

Υπάρχουν θετικές εν....

Ποιές καινοτομικές επιχειρηματικές δράσεις θα χρηματοδοτούνται

Αύξηση του ΑΕΠ κατά 4 δισ. ευρώ, 32.000 άμεσες και έμμεσες νέες θέσεις εργασίας, ανάσχεση της μετανάστευσης και επαναπατρισμό επιστημόνων που έφυγαν τα τελευταία χρόνια από τη χώρα, μπορεί να επιφέρει η εφαρμογή της πολιτικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων για δράσεις έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τη μελέτη του Ισραηλινού Οργανισμού ΥΟΖΜΑ σχετικά με τη χρηματοδότηση των δράσεων αυτών, ....

«Η Ελλάδα είναι μακριά από την υπέρβαση της κρίσης»

Η πολιτική των δανειστών έθεσε εκτός ισχύος τις δυνάμεις της αγοράς στην Ελλάδα, προειδοποιεί το γερμανικό think tank CEP, παραπέμποντας στη μείωση των επενδύσεων και την άνοδο του δείκτη κατανάλωσης.

Με αφορμή την πρόσφατη έξοδο της Ελλάδας στις κεφαλαιαγορές το Κέντρο για την Ευρωπαϊκή Πολιτική, CEP, που εδρεύει στο Φράιμπουργκ επανέρχεται στην κριτική του όσον αφορά την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας για να υποστηρίξει ότι η πρ....

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διακριτική Διαχείριση με το πιο πρωτοποριακό μοντέλο διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιήθηκε ποτέ στην ελληνική αγορά

By Myfxcentral.gr

Πιστοποιημένα στελέχη με πείρα στον επενδυτικό χώρο και ειδικά στις συναλλαγές επί συναλλάγματος, αφού αναλύσουν το επενδυτικό σας προφίλ, είναι σε θέση με τη στιβαρή στρατηγική που διαθέτουν και την καθημερινή παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου σας να στοχεύσουν στην επίτευξη του προσδοκώμενου αποτελέσματός.

More...
Επενδυτική Συμβουλή

Επενδυτική Συμβουλή

Σήματα αγοράς και πώλησης μετοχών και νομισμάτων επιλεγμένα από την ομάδα διαχειριστών άμεσα με sms για να μην χάνετε καμιά επενδυτική ευκαιρία.

By Myfxcentral.gr

Είμαστε σε θέση να παρέχουμε εξατομικευμένη επενδυτική συμβουλή με συγκριμένες προτάσεις αγοράς και πώλησης μετοχών και νομισμάτων. Οι προτάσεις είναι καθημερινές και σας παρέχονται με ηλεκτρονικό τρόπο και μέσω sms στο κινητό σας τηλέφωνο.Μπορειτε να εκμεταλλευτείτε αυτές τις επενδυτικές προτάσεις από οποιονδήποτε broker θέλετε.

More...
Σύσταση forex broker

Σύσταση forex broker

Σήμερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες από τους brokers έχουν αυξηθεί σημαντικά υπάρχει όμως αξιοπιστία από όλους ;

By Myfxcentral.gr

Η IBC & Partners αποτελεί μια από τις μοναδικές Ελληνικές εταιρίες της οποίας τα στελέχη έχουν πολυετή πείρα στον χώρο των Συναλλαγών επί Συναλλάγματος. Σήμερα, είναι πλέον σε θέση να σας προσφέρουν μια εξαιρετική επιλογή απο brokers, συνδυάζοντας παράλληλα πολλά προνόμια.

More...
 Πρόγραμμα Επιστροφής Χρημάτων

Πρόγραμμα Επιστροφής Χρημάτων

Μέσα από το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα επιστροφής χρημάτων οι επενδυτές ποτέ δεν είχαν περισσότερα προνόμια, όποιο Broker και να επιλέξουν.

By Myfxcentral.gr

Το πρόγραμμα σας επιστρέφει χρήματα για κάθε συναλλαγή επί συναλλάγματος που πραγματοποιείτε, σε οποιονδήποτε broker συμμετέχει στο πρόγραμμα επιστροφής. Τα spreads και οι συνθήκες συναλλαγών είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που λαμβάνετε όταν ανοίγετε ένα λογαριασμό χωρίς τη μεσολάβηση μας. Το μόνο που αλλάζει όταν εμείς μεσολαβούμε για το άνοιγμα του λογαριασμού σας, είναι ότι λαμβάνετε επιστροφές προμηθειών.

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Σύσταση Forex Broker


Επειδή δεν είναι εύκολο για τον επενδυτή, ο οποίος ενδιαφέρεται να εισχωρήσει στον χώρο του FOREX, να επιλέξει τον κατάλληλο Broker προκειμένου να ξεκινήσει τις συναλλαγές του με ασφάλεια και επαγγελματισμό, η IBC & Partners έχει ερευνήσει και επιλέξει τους FOREX Brokers αυτούς για εσάς, με βάση ορισμένα απαιτούμενα εχέγγυα. Με γνώμονα τα παραπάνω, έχουμε προχωρήσει σε συνεργασίες με αναγνωρισμένους Brokers, μέσω των οποίων οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να απολαμβάνουν υπηρεσίες συναλλαγών υψηλής ποιότητας, στον χώρο του FOREX.


Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση χαρτοφυλακίου

Για όσους από εσάς πιστεύετε ότι η αγορά στην οποία διαπραγματεύεται το FOREX, είναι πιθανόν και η αγορά που σας ταιριάζει, και επιθυμείτε να βρείτε μια Αξιόπιστη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών προκειμένου να σας βοηθήσει στην διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας, τότε η Oxygen Capital Α.Ε.Π.Ε.Υ αποτελλεί την απάντηση στην έρευνά σας.


Διαβάστε περισσότερα

Λοιπές επενδυτικές υπηρεσίες

Εκτός από την Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου με άξονα το Forex, η Oxygen Capital Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει επίσης τις ακόλουθες Επενδυτικές Υπηρεσίες στους πελάτες της:

  • Λήψη & Διαβίβαση Εντολών
  • Διακριτική  Διαχείριση Χαρτοφυλακίου με άξονα λοιπές αγορές
  • Επενδυτική Συμβουλή


Διαβάστε περισσότερα