Oxygen Capital Α.Ε.Π.Ε.Υ. Αρ. Αδείας Επ. Κεφαλαιαγοράς 24/479/17.7.2008
English
Facebook Σύνδεση

Eιδήσεις, σχόλια, αναλύσεις :

Σε χαμηλό δύο ετών το ευρώ έναντι του δολαρίου

ÊÜôù áðü ôï 1,26 äïë. äéáðñáãìáôåýåôáé ôï åõñþ, êáôáãñÜöïíôáò "âïõôéÜ" 8% óôï ôñßìçíï. Ìçíáßï "Üëìá" 5% ãéá ôï äïëÜñéï Ýíáíôé ôïõ éáðùíéêïý íïìßóìáôïò. Åíéó÷ýåôáé ç íïñâçãéêÞ êïñüíá.

Óå ÷áìçëü äýï åôþí õðï÷ùñåß ôï åõñþ Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ êáèþò ï ó÷åäüí ìçäåíéêüò ðëçèùñéóìüò óôçí Åõñùæþíç äçìéïõñãåß ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí ðñïþèçóç íÝùí ìÝôñùí íïìéóìáôéêÞò ôüíùóçò áðü ôçí ÅÊÔ.

Óçìåéþíåôáé üôé ôï åõñþ Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ, ïäåýåé ãéá ....

Κάτω από τα $1,26 υποχωρεί το ευρώ

Ôçí áíéïýóá Ý÷åé ðÜñåé ôï äïëÜñéï ðïõ âñßóêåôáé óå íÝï õøçëü 4åôßáò. Ôï åõñþ óðÜåé êáé ôï öñÜãìá ôùí 1,26 äïë. ìå ôá íÝá óôïé÷åßá ãéá ôïí ðëçèùñéóìü ôçò åõñùæþíçò êáé ôçí ðñïóï÷Þ íá óôñÝöåôáé óôçí ÅÊÔ.

Ôï åõñþ êáôñáêýëçóå óôï ÷áìçëüôåñï åðßðåäï äýï åôþí Ýíáíôé ôïõ áìåñéêáíéêïý íïìßóìáôïò êáèþò ï ðëçèùñéóìüò ôçò åõñùæþíçò õðï÷þñçóå åê íÝïõ ôï ÓåðôÝìâñéï óôï 0,3% áðü 0,4%. ÓõãêåêñéìÝíá, ôï åíéáßï íüìéóìá âñÝèçêå óôá 1,2583 äïë., áðü 1,2661 äïë. ....

Ανοδικά τα ελληνικά yield-Πάνω από 5% το πενταετές

¸íôïíåò ðéÝóåéò óôá åëëçíéêÜ ïìüëïãá, êüíôñá óôç èåôéêÞ ôÜóç ãéá ôïõò ôßôëïõò ôïõ åõñùÍüôïõ. ÐÝñáóå ôï 5% ôï yield ãéá ôï 5åôÝò ïìüëïãï. Óå õøçëü 6 ìçíþí ôï yield ôïõ 10åôïõò ðïõ Üããéîå ôï 6,8%.

Óõíå÷ßæïíôáé ïé ðéÝóåéò óôçí áãïñÜ ïìïëüãùí ìåôÜ ôéò áðïäüóåéò ôùí åëëçíéêþí ôßôëùí íá âñßóêïíôáé ðëÝïí óôï õøçëüôåñï åðßðåäï áðü ôá ìÝóá ÌáÀïõ. ÓõãêåêñéìÝíá, ç áðüäïóç ôïõ 10åôïýò åëëçíéêïý ïìïëüãïõ åíéó÷ýèçêå óôï 6,8% áðü 6,52% ìßá çìÝñá íùñßôåñá êáèþò ....

Σταθεροποιητικά οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων

ÄéóôáêôéêÝò êéíÞóåéò óôçí áãïñÜ ïìïëüãùí ìåôÜ ôéò Ýíôïíåò ðéÝóåéò ôùí ôåëåõôáßùí çìåñþí. Óôï 6,537% ôï åëëçíéêü 10åôÝò

ÓôáèåñïðïéçôéêÝò ôÜóåéò êáôáãñÜöïíôáé óôçí áãïñÜ ïìïëüãùí ìåôÜ ôéò ðéÝóåéò ôùí ôåëåõôáßùí çìåñþí. ÓõãêåêñéìÝíá, ç áðüäïóç ôïõ åëëçíéêïý 10åôïýò ïìïëüãïõ äéáìïñöþíåôáé óôï 6.537% áðü 6.52% ÷èåò. Ç áðüäïóç ôïõ 5åôïýò ôßôëïõ äéáìïñöþíåôáé óôï 4,918% áðü 4,93% êáé ôïõ ôñéåôïýò óôï 4,063% áðü 4,05%.

Ç áðüäïóç ôïõ 10åôïýò ïìïëüãïõ ôç....

Aegean: Στα 8,90 ευρώ αυξάνει την τιμή η Citi

Óýìöùíá ìå ôç Citi, ç Aegean âñßóêåôáé óå êáëÞ èÝóç íá äéá÷åéñéóôåß ôéò áðåéëÝò ôïõ áíôáãùíéóìïý, åíþ èåùñåß ðùò ç åôáéñåßá ìðïñåß íá óõíõðÜñîåé ìå ôçí Ryanair óôçí ÅëëÜäá, ëüãù ôïõ áíþôåñïõ åðé÷åéñçìáôéêïý ìïíôÝëïõ ôçò Aegean óôéò õðçñåóßåò, áëëÜ êáé ôïõ brand ôçò.

Óå áýîçóç ôçò ôéìÞò-óôü÷ïõ ãéá ôçí Aegean Airlines óôá 8,90 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ áðü 7,45 åõñþ ðñïçãïõìÝíùò ðñï÷þñçóå ç Citi, ìå ÝêèåóÞ ôçò óôéò 30 Óåðôåìâñßïõ, äéáôçñþíôáò áìåôÜâëçôç ôç óýóôáóç "Buy".

ΧΑ: Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης της Diversa

Áðü 1ç Ïêôùâñßïõ ðáýåé ðñïóùñéíÜ ç äéáðñáãìÜôåõóç ôùí ìåôï÷þí ôçò Diversa óôï ×Á.

To ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí áðïöÜóéóå ôçí ðñïóùñéíÞ áíáóôïëÞ äéáðñáãìÜôåõóçò ôùí ìåôï÷þí ôçò åôáéñßáò "DIVERSA Á.Å.Â.Å.", áðü ôçí ÔåôÜñôç 1 Ïêôùâñßïõ 2014, äéüôé äåí áðÝóôåéëå ôçí åôÞóéá ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôçò ÷ñÞóçò 01/07/2013 – 30/06/2014 (ìÝ÷ñé ôçí 30ç Óåðôåìâñßïõ 2014).

Ôï áíùôÝñù êñßíåôáé áíáãêáßï ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí åðåíäõôþí, äåäïìÝíïõ üôé äå äéáóöáëßæåôáé ç ïìáë....

ΧΑ: Οι μετοχές με όριο διακύμανσης 10% τον Οκτώβριο

Ôçí åöáñìïãÞ çìåñçóßùí ïñßùí äéáêýìáíóçò ±10%, ãéá ôï ìÞíá Ïêôþâñéï 2014 ãéá ìåôï÷Ýò ÷áìçëÞò êõêëïöïñéáêÞò ôá÷ýôçôáò êáé ôçí åéóáãùãÞ 742.153 ôåìá÷ßùí Ïìïëüãïõ ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ, åíÝêñéíå ôï ×Á.

Ç Äéïéêïýóá ÅðéôñïðÞ ×ñçìáôéóôçñéáêþí Áãïñþí êáôÜ ôç óçìåñéíÞ ôçò óõíåäñßáóç åíÝêñéíå ôçí åéóáãùãÞ ôùí 742.153 ôåìá÷ßùí Ïìïëüãïõ ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ, ðåíôáåôïýò äéÜñêåéáò, êõìáéíüìåíïõ åðéôïêßïõ, ISIN GR0514023200, åêäüóåùò 11/8/2014 êáé ïíïìáóôéê....

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση πέντε εταιρειών στο ΧΑ

ÌåôáâïëÝò óôç ìåôï÷éêÞ óýíèåóç ðÝíôå åéóçãìÝíùí ðåñéëáìâÜíåé ç ëßóôá ôïõ ÷ñçìáôéóôçñßïõ ìå çìåñïìçíßá 29 Óåðôåìâñßïõ. Óå ðïéåò åôáéñßåò óçìåéþèçêáí áëëáãÝò.

Ç íÝá ëßóôá ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ Áèçíþí ìå çìåñïìçíßá 29 Óåðôåìâñßïõ 2014, ðåñéëáìâÜíåé áëëáãÝò óôç ìåôï÷éêÞ óýíèåóç ðÝíôå åéóçãìÝíùí åôáéñåéþí.

Åéäéêüôåñá, óôéò 23 Óåðôåìâñßïõ, ç óõììåôï÷Þ ôïõ Èåüäùñïõ Ôæþñôæç óôçí Alco ìåéþèçêå óôï 28,687% áðü 29,393% ðñïçãïõìÝíùò. Áíôßóôïé÷á ôï ð....

Η Ελλάδα χάνει τη διορία για να δηλώσει αλλαγές στα ελλείμματα

ÊáèõóôåñÞóåéò óôï ÕÐÏÉÊ äåí åðÝôñåøáí ôçí Ýãêáéñç õðïâïëÞ ôùí áíáèåùñçìÝíùí ìåôñÞóåùí ãéá ôá åëëåßììáôá óôéò ÂñõîÝëëåò. Ôï âåâáñçìÝíï éóôïñéêü ìå ôá «greek statistics» êáé ôá åñùôÞìáôá ãéá ôá óôïé÷åßá ôïõ 1999. Ç áíáóýóôáóç ôçò ÅËÓÔÁÔ êáé ïé äéêáóôéêÝò êüíôñåò.

Ç ÅëëÜäá èá ÷Üóåé ôçí Ôñßôç ôç äéïñßá ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò ãéá ôçí áðïóôïëÞ ôùí áíáèåùñçìÝíùí ìåôñÞóåùí ãéá ôï Ýëëåéììá ôùí äýï ôåëåõôáßùí äåêáåôéþí, ðáñáôåßíïíôáò ôï ìõóôÞñ....

FT: Αγορά ελληνικών ABS προωθεί ο Ντράγκι

ÐáñÜêáìøç ôïõ êáíüíá ðïõ áðáãïñåýåé ôçí áãïñÜ ðáêÝôùí ôéôëïðïéçìÝíùí äáíåßùí –ãíùóôþí ùò ABS- áðü ÷þñåò ðïõ âáèìïëïãïýíôáé ùò «junk» ðñïùèåß ï Êåíôñéêüò Ôñáðåæßôçò. Óôü÷ïò, óýìöùíá ìå ôïõò FT, ç áãïñÜ ôßôëùí áðü ÅëëÜäá êáé Êýðñï. Ïé êéíÞóåéò ôçò ÅÊÔ êáé ï öüâïò åíóôÜóåùí áðü Âåñïëßíï.

Ï Mario Draghi èá ðéÝóåé ôçí ÅõñùðáúêÞ ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá íá áðïäå÷ôåß «ðáêÝôá» åëëçíéêþí êáé êõðñéáêþí ôñáðåæéêþí äáíåßùí ìå áîéïëïãÞóåéò «junk», óå ìéá ðñïóðÜ....

Στο Χονγκ Κονγκ στήνεται η νέα πλατεία Τιενανμέν;

Ôé áêñéâþò êñßíåôáé ìå ôéò äéáäçëþóåéò óôï ×ïíãê Êïíãê. Ôï äéêáßùìá ôïõ åêëÝãåéí êáé ôïõ åêëÝãåóèáé óôç ìüíç ðåñéï÷Þ ôçò Êßíáò ðïõ ãíùñßæåé áðü äçìïêñáôßá. Ðïéï åßíáé ôï äßëçììá ãéá ôï Ðåêßíï êáé ðþò èá ìðïñïýóå íá áíôéäñÜóåé ç äéåèíÞò êïéíüôçôá.

ÁäéáìöéóâÞôçôá ôï Ðåêßíï âñßóêåôáé áíôéìÝôùðï ìå ôçí ðéï óïâáñÞ êñßóç áðü ôçí Ðëáôåßá ÔéåíáíìÝí, êáèþò äåêÜäåò ÷éëéÜäåò öïéôçôÝò óõãêåíôñþíïíôáé óôïõò äñüìïõò ôïõ ×ïíãê Êïíãê ãéá ìßá ....

Ρευστοποιήσεις στα κέρδη δολαρίου στο τέλος του μήνα

Ρευστοποιήσεις για το δολάριο μετά την πτώση του Chicago PMI στο 60.7, αλλά η τάση παραμένει ξεκάθαρα ανοδική στο τέλος του μήνα. Το USD/JPY γυρίζει χαμηλότερα στο 109.50 αφού πρώτα άγγιξε νέα υψηλά 6 ετών.

Παρόμοια και η πορεία του EUR/USD που υποχώρησε σε χαμηλά 2 ετών στο 1.2600, με το GBP/USD να κινείται χαμηλότερα. Προσπάθεια να κινηθούν υψηλότερα τα commodity currencies, μετά και το ανοδικό ξέσπασμα του χρυσού την τελευταία ώρα.

Το πολύτιμο μέταλλο ενισχύετ....

“Εφιαλτική” συνεδρίαση για το EUR – Σε χαμηλά 2 ετών έναντι του USD

Μεγάλες πιέσεις για το ευρώ σήμερα με τον δομικό πληθωρισμό στην Ευρωζώνη να υποχωρεί στο 0.7% τον Σεπτέμβριο από το 0.9% του περασμένου μήνα. Το ευρώ πλέον βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει αλλαγή των δεδομένων από πλευράς ανεργίας και πληθωρισμού στην Ευρωζώνη.

Το EUR όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα χάνει σχεδόν 0.80% από το USD και υποχωρεί σε χαμηλά 24 μηνών στο 1.2580, ενώ την ίδια ώρα μεγάλες είναι και....

Απόλυτη κυριαρχία του δολαρίου στις διεθνείς αγορές

Τα βασικά νομίσματα προσπάθησαν να ενισχυθούν και στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, αλλά η πτώση του πληθωρισμού της Ευρωζώνης στο 0.7% έδειξε ότι το δολάριο κυριαρχεί στις αγορές.

To EUR/USD έχει υποχωρήσει σε χαμηλά 2 ετών στο 1.2580 (-0.84% σήμερα), ενώ την ίδια ώρα το USD/JPY περνά σε νέα υψηλά 6 ετών στο 109.80 (+0.30%). Δυναμική είναι η πτώση και για το GBP/USD (0.41%) που χάνει το 1.6200. Η προσπάθεια που έκαναν τα commodity currencies πέφτουν και αυτές στο κε....

«Βουλιάζει» το EUR/USD σε χαμηλά 24 μηνών στο 1.26

Μεγάλες πιέσεις δέχεται το EUR/USD μετά την αναπάντεχη πτώση του πληθωρισμού της Ευρωζώνης στο 0.7% από 0.9%, με την αγορά να δίνει πλέον σημαντικό βάρος στις πλάτες του Μάριο Ντράγκι για τις αποφάσεις της Πέμπτης. Δείτε στον παρακάτω πίνακα την ανακοίνωση πληθωρισμού που έφερε την μεγάλη πτώση:

Το EUR/USD χάνει 60 pips μετά την ανακοίνωση, με την ισοτιμία από το πρωί να έχει μια συνολική πτώση κατά 100 pips από τα υψηλά ή 0.80%.Γράφημα EUR/USD - 15min

....

Μια εβδομάδα "φωτιά" ξεκινά από σήμερα για τις αγορές

Μια εξαιρετικά δυναμική εβδομάδα ξετυλίγεται μπροστά μας με τους επενδυτές να περιμένουν τις σημαντικές αποφάσεις από πλευράς ΕΚΤ την Πέμπτη και ανακοινώσεων αγοράς εργασίας από τις ΗΠΑ την Παρασκευή. Η πορεία του USD κρίνει το μέλλον των βασικών νομισμάτων, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε και τα ειδικά χαρακτηριστικά στα βασικά προιόντα, όπως εμφανίζονται στις εβδομαδιαίες προβλέψεις:

USD: Το καλύτερο τρίμηνο από την έναρξη της κ....

Sinn: Η Μέρκελ πρέπει να σταματήσει τις... παρανομίες Ντράγκι

Ìå ôá íÝá ìÝôñá Üìåóçò ðßóôùóçò ôïõ éäéùôéêïý ôïìÝá, ç ÅÊÔ ïëïêëçñþíåé ôçí ìåôáìüñöùóÞ ôçò óå bad bank, ãñÜöåé ï H. W. Sinn. Ôï Âåñïëßíï åßíáé õðï÷ñåùìÝíï íá áíôéäñÜóåé óôçí ðáñáíïìßá, áí äåí èÝëåé íá ôï õðï÷ñåþóïõí Üëëïé.

ÐáñÜ ôéò äéáìáñôõñßåò ôçò Bundesbank, ç ÅõñùðáúêÞ ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá ðñïóöÝñåé óôéò ôñÜðåæåò ôçò Åõñþðçò ìåãÜëç âïÞèåéá. Ãéá íá ôéò âïçèÞóåé íá ôáéñéÜîïõí ìå ôçí ðñïôåéíüìåíç ôñáðåæéêÞ åíïðïßçóç, ç ÅÊÔ ðñïôåßíåé íá ôéò îåëáöñ....

Hourican: Σταθεροποιείται η κυπριακή οικονομία

O äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôçò TñÜðåæáò Êýðñïõ ìéëÜ óôïõò Financial Times ãéá ôï stress test ôçò ÅÊÔ êáé ôéò ðñïïðôéêÝò ôçò êõðñéáêÞò ïéêïíïìßáò. Ôé åêôéìÜ ï John Hourican ãéá ôçí ôñÜðåæá, ôéò ðñïêëÞóåéò ðïõ áíôéìåôùðßæåé êáé ôïõò äéåèíåßò åðåíäõôÝò.

Ôéò ðñïêëÞóåéò ìå ôéò ïðïßåò âñßóêåôáé áíôéìÝôùðç ç Åõñþðç, ç êõðñéáêÞ ïéêïíïìßá áëëÜ êáé ç ÔñÜðåæá Êýðñïõ, áíÝëõóå ï John Hourican, äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôçò ôñÜðåæáò, óå óõíÝíôåõîÞ ôïõ óôïõò Financial Times.

Ï ê. Hourican....

Ξανά κάτω από το 1.27 το ευρώ - Υψηλότερα στο ασιατικό άνοιγμα τα AUD, NZD

Σημαντικές πιέσεις βρίσκει η ισοτιμία του EUR/USD σε κάθε ανοδική αντίδραση, με τους πωλητές να επιστρέφουν παρά το γεγονός ότι το δολάριο δέχεται ρευστοποιήσεις. Τα νομίσματα που κυριάρχησαν στο σημερινό ασιατικό άνοιγμα είναι τα commodity currencies που μετά από ένα κύμα πωλήσεων στην αρχή της εβδομάδας.

Πιέσεις δέχτηκε το USD/JPY μετά την ανακοίνωση των εξαγωγών της Ιαπωνίας που βγήκε σε υψηλά 54 ετών, κάτι που έφερε μια γενικότερη αποστροφή ....

Ρωσία: Ενδιαφέρον για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αλλά προβληματισμός για τις ΗΠΑ

Η ρωσική πλευρά διατηρεί το ενδιαφέρον της για την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, της ROSCO και του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, όμως η συμφωνία μπορεί τελικά να εμποδιστεί από την πίεση των ΗΠΑ, υποστήριξε σε δηλώσεις του στο ρωσικό πρακτορείο Itar-Tass, ο πρόεδρος του ΔΣ των «Ρωσικών Σιδηροδρόμων», Βλαντίμιρ Γιακούνιν.

«Προς το παρόν εργαζόμαστε σε κανονικούς ρυθμούς, αλλά οι τελικοί όροι του διαγωνισμού δεν έχουν ανακοινωθεί» είπε ο κ. Γιακ....

Στο προσκήνιο τα «Greek Statistics» με δηλώσεις του επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ

Σε έμμεσο «άδειασμα» του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα προχώρησε ο επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέας Γεωργίου, αποκαλύπτοντας χθες στους Financial Times πως το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν απέστειλε εγκαίρως στην Ελληνική Στατιστική Αρχή στοιχεία για τους λογαριασμούς της Κεντρικής Κυβέρνησης για τα έτη 1995-2013, κάτι που δεν θα επιτρέψει στην στατιστική Αρχή να κοινοποιήσει σήμερα Τρίτη τα στοιχεία των αναθεωρημένω....

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον διορισμό της Κ. Σαββαΐδου

Αύριο Τετάρτη 1η Οκτωβρίου θα συνεδριάσει η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής προκειμένου να προχωρήσει στην επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσα ρύθμιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του» (Α΄ 136) και άλλες διατάξεις».

Η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαβ....

Τμήμα Ελέγχου στην ΓΓΔΕ θα επικουρεί τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος

Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου που θα βοηθά τις έρευνες του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος δημιουργείται από τις 8 Οκτωβρίου στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου θα διαρθρώνεται πλέον σε δύο υποδιευθύνσεις και σε 14 τμήματα, από τα οποία τα τρία θα είναι αυτοτελή. Πρόκειτ....

Έως το βράδυ η καταβολή ΕΝΦΙΑ και φόρου εισοδήματος

Μέχρι και σήμερα, Τρίτη, στις 20:30 θα μπορούν οι πολίτες να εξοφλούν τις βεβαιωμένες οφειλές ΕΝΦΙΑ και φόρου εισοδήματος στα 59 καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο.

H λίστα των ταχυδρομείων διευρυμένου ωραρίου

Την ίδια ώρα, ουρές σχηματίζονται από νωρίς το πρωί στις τράπεζες, για την καταβολή των δόσεων προς την εφορία. Το αδιαχώρητο είχε σημειωθεί στις τράπεζες και χθες, Δευτέρα.

Υπενθυ....

Τέλη Νοεμβρίου η ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με την τρόικα

Με επιδίωξη η 5η αξιολόγηση της Ελλάδας από την τρόικα να είναι η τελευταία πράξη της στενής εποπτείας της χώρας από το ΔΝΤ, την ΕΕ και τη ΕΚΤ προσέρχεται σήμερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Στόχος της ελληνικής πλευράς είναι οι διαπραγματεύσεις να έχουν ολοκληρωθεί πριν από το Eurogroup της 21ης Νοεμβρίου , ώστε να μην χαθεί η δόση του 1,8 δισ. ευρώ του EFSF την οποία η Ελλάδα έχει π....

Από συμπληγάδες η βιωσιμότητα ξενοδοχείων

Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζουν πολλές ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας, παρά την πολύ καλή τουριστική χρονιά που βιώσαν και εφέτος. Υψηλή φορολογία, ΕΝΦΙΑ, δημοτικά τέλη, λουκέτα τουριστικών πρακτόρων, πάγωμα τραπεζικού δανεισμού, συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα, που όπως τονίζουν Έλληνες ξενοδόχοι και φορείς του κλάδου, απειλεί τη βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Μιλώντας στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, το μέλος του ΞΕΕ και πρόεδρος της Ένωσης Ξ....

Η γερμανική Hochtief χρωστά 600 εκατομμύρια

Δικαιώθηκε το ελληνικό Δημόσιο από το διοικητικό Εφετείο Αθηνών έναντι της γερμανικής εταιρίας που διαχειρίζεται το «Ελ.Βενιζέλος» για μη απόδοση ΦΠΑ ύψους 600 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα το Ελληνικό Δημόσιο δικαιώθηκε από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έναντι της γερμανικής εταιρίας Hochtief για μη απόδοση ΦΠΑ της τελευταίας ύψους 600 εκατ. ευρώ, μετά από ένα χρόνο δικαστικής διαμάχης.

Όπως έκρινε η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνώ....

«Κούρεμα» προστίμων στο σχέδιο για τα κόκκινα δάνεια

Βάσιμες ελπίδες ότι τελικώς η τρόικα θα αποδεχθεί το σχέδιο νόμου για την ανασυγκρότηση των επιχειρήσεων και τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων αυτών εξέφρασε κορυφαίος παράγοντας του υπουργείου Ανάπτυξης.

Προηγήθηκε δίωρη σύσκεψη που είχαν οι υπουργοί Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης, Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου και Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας.

Η σύσκεψη στο ΥΠΟΙΚ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ελληνικής π....

Νέες πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς για ενίσχυση της ρευστότητας

Στις νέες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Τράπεζα Πειραιώς για να ενισχύσει τη ρευστότητα στην αγορά και να υποστηρίξει ενεργά την επανεκκίνηση της οικονομίας, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας μιλώντας σε εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για την απονομή επιχειρηματικών βραβείων.

Οι νέες πρωτοβουλίες της τράπεζας αφορούν:

• Πρώτον για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,....

Όλα τα θέματα στο τραπέζι

Μία από τις πιο κρίσιμες διαπραγματεύσεις από την στιγμή που η Ελλάδα μπήκε στο μνημόνιο, ξεκινά σήμερα στις 11:30 στο υπουργείο Οικονομικών.

Η πρώτη διαφωνία υπήρξε πριν από την άφιξη της τρόικας στην Αθήνα. Οι εκπρόσωποι των δανειστών διέρρεαν ότι υπάρχουν περίπου 1000 προαπαιτούμενα και το οικονομικό επιτελείο απαντούσε ότι ο αριθμός είναι πολύ μικρότερος και δεν ξεπερνούν τα 250.

Ωστόσο ο Γκίκας Χαρδούβελης εμφανίστηκε αισιόδοξο....

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διακριτική Διαχείριση με το πιο πρωτοποριακό μοντέλο διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιήθηκε ποτέ στην ελληνική αγορά

By Myfxcentral.gr

Πιστοποιημένα στελέχη με πείρα στον επενδυτικό χώρο και ειδικά στις συναλλαγές επί συναλλάγματος, αφού αναλύσουν το επενδυτικό σας προφίλ, είναι σε θέση με τη στιβαρή στρατηγική που διαθέτουν και την καθημερινή παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου σας να στοχεύσουν στην επίτευξη του προσδοκώμενου αποτελέσματός.

More...
Επενδυτική Συμβουλή

Επενδυτική Συμβουλή

Σήματα αγοράς και πώλησης μετοχών και νομισμάτων επιλεγμένα από την ομάδα διαχειριστών άμεσα με sms για να μην χάνετε καμιά επενδυτική ευκαιρία.

By Myfxcentral.gr

Είμαστε σε θέση να παρέχουμε εξατομικευμένη επενδυτική συμβουλή με συγκριμένες προτάσεις αγοράς και πώλησης μετοχών και νομισμάτων. Οι προτάσεις είναι καθημερινές και σας παρέχονται με ηλεκτρονικό τρόπο και μέσω sms στο κινητό σας τηλέφωνο.Μπορειτε να εκμεταλλευτείτε αυτές τις επενδυτικές προτάσεις από οποιονδήποτε broker θέλετε.

More...
Σύσταση forex broker

Σύσταση forex broker

Σήμερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες από τους brokers έχουν αυξηθεί σημαντικά υπάρχει όμως αξιοπιστία από όλους ;

By Myfxcentral.gr

Η IBC & Partners αποτελεί μια από τις μοναδικές Ελληνικές εταιρίες της οποίας τα στελέχη έχουν πολυετή πείρα στον χώρο των Συναλλαγών επί Συναλλάγματος. Σήμερα, είναι πλέον σε θέση να σας προσφέρουν μια εξαιρετική επιλογή απο brokers, συνδυάζοντας παράλληλα πολλά προνόμια.

More...
 Πρόγραμμα Επιστροφής Χρημάτων

Πρόγραμμα Επιστροφής Χρημάτων

Μέσα από το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα επιστροφής χρημάτων οι επενδυτές ποτέ δεν είχαν περισσότερα προνόμια, όποιο Broker και να επιλέξουν.

By Myfxcentral.gr

Το πρόγραμμα σας επιστρέφει χρήματα για κάθε συναλλαγή επί συναλλάγματος που πραγματοποιείτε, σε οποιονδήποτε broker συμμετέχει στο πρόγραμμα επιστροφής. Τα spreads και οι συνθήκες συναλλαγών είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που λαμβάνετε όταν ανοίγετε ένα λογαριασμό χωρίς τη μεσολάβηση μας. Το μόνο που αλλάζει όταν εμείς μεσολαβούμε για το άνοιγμα του λογαριασμού σας, είναι ότι λαμβάνετε επιστροφές προμηθειών.

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Σύσταση Forex Broker


Επειδή δεν είναι εύκολο για τον επενδυτή, ο οποίος ενδιαφέρεται να εισχωρήσει στον χώρο του FOREX, να επιλέξει τον κατάλληλο Broker προκειμένου να ξεκινήσει τις συναλλαγές του με ασφάλεια και επαγγελματισμό, η IBC & Partners έχει ερευνήσει και επιλέξει τους FOREX Brokers αυτούς για εσάς, με βάση ορισμένα απαιτούμενα εχέγγυα. Με γνώμονα τα παραπάνω, έχουμε προχωρήσει σε συνεργασίες με αναγνωρισμένους Brokers, μέσω των οποίων οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να απολαμβάνουν υπηρεσίες συναλλαγών υψηλής ποιότητας, στον χώρο του FOREX.


Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση χαρτοφυλακίου

Για όσους από εσάς πιστεύετε ότι η αγορά στην οποία διαπραγματεύεται το FOREX, είναι πιθανόν και η αγορά που σας ταιριάζει, και επιθυμείτε να βρείτε μια Αξιόπιστη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών προκειμένου να σας βοηθήσει στην διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας, τότε η Oxygen Capital Α.Ε.Π.Ε.Υ αποτελλεί την απάντηση στην έρευνά σας.


Διαβάστε περισσότερα

Λοιπές επενδυτικές υπηρεσίες

Εκτός από την Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου με άξονα το Forex, η Oxygen Capital Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει επίσης τις ακόλουθες Επενδυτικές Υπηρεσίες στους πελάτες της:

  • Λήψη & Διαβίβαση Εντολών
  • Διακριτική  Διαχείριση Χαρτοφυλακίου με άξονα λοιπές αγορές
  • Επενδυτική Συμβουλή


Διαβάστε περισσότερα