Oxygen Capital Α.Ε.Π.Ε.Υ. Αρ. Αδείας Επ. Κεφαλαιαγοράς 24/479/17.7.2008
English
Facebook Σύνδεση

Eιδήσεις, σχόλια, αναλύσεις :

Παραμένει σε ανοδική πορεία το δολάριο

¸ðéáóå õøçëü 14 ìçíþí ï äåßêôçò äïëáñßïõ ôïõ Bloomberg. Ìå ôï âëÝììá óôñáììÝíï óôç Fed ïé åðåíäõôÝò. Õøçëüôåñá ôï äïëÜñéï Ýíáíôé ôïõ åõñþ. ÁíïäéêÞ áíÜóá ãéá ôï ãåí óå ó÷Ýóç ìå ôï äïëÜñéï.

Óå õøçëü 14 ìçíþí êéíåßôáé ôï äïëÜñéï (äåßêôçò äïëáñßïõ ôïõ Bloomberg) êáèþò åíôåßíïíôáé ïé öÞìåò üôé ç Fed ôçí ÔåôÜñôç èá ðñï÷ùñÞóåé óå áëëáãÞ óôï guidance ôùí åðéôïêßùí.

Ï äåßêôçò äïëáñßïõ ôïõ Bloomberg ìåôñßáóå ôçí Üíïäü ôïõ óôéò 1.050 ìïíÜäåò ìåôÜ ôçí áðñïóäüêçôç ìå....

Σε υψηλό εξαετίας το δολάριο - Κάτω από τα $1,29 το ευρώ

Ç ðñïóï÷Þ ôùí åðåíäõôþí óôéò ìåãáëýôåñåò êåíôñéêÝò ôñÜðåæåò ôïõ ðëáíÞôç. Ç Fed äçëþíåé äåí åßíáé Ýôïéìç íá áõîÞóåé åðéôüêéá, åíþ ôá TLTRO ôçò ÅÊÔ áðïãïçôåýïõí. ÊÜôù áðü ôá 1,29 äïë. ôï åõñþ, óå ÷áìçëü åîáåôßáò ôï ãåí.

ÐôùôéêÜ êéíåßôáé ôï åíéáßï íüìéóìá, êáèþò ç ÏìïóðïíäéáêÞ ÔñÜðåæá ôùí ÇÐÁ åðáíáëáìâÜíåé ôç äÝóìåõóç ãéá äéáôÞñçóç ôùí åðéôïêßùí óå ÷áìçëü åðßðåäï, åíþ ðáñÜëëçëá ôá óôïé÷åßá ðïõ áíáêïßíùóå ç ÅÊÔ ãéá ôçí ðñþôç öÜóç ôïõ ðñïãñÜ....

Πιέσεις στο δολάριο μετά τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Õðï÷ùñåß ôï äïëÜñéï Ýíáíôé ôïõ åõñþ ìåôÜ ôçí ìåßùóç ôïõ ðëçèùñéóìïý óôéò ÇÐÁ. Óôï åðÝêåíôñï ôïõ åíäéáöÝñïíôïò ðáñáìÝíé ç Fed. ÁíáêÜìðôåé ç âñåôáíéêÞ ëßñá ðñéí ôï äçìïøÞöéóìá.

Óå ÷áìçëü ó÷åäüí åðôÜ çìåñþí õðï÷ùñåß ôï äïëÜñéï ìåôÜ ôçí áðñïóäüêçôç ðôþóç ôïõ ðëçèùñéóìïý ôïí Áýãïõóôï óôéò ÇÐÁ, ìå ôïõò åðåíäõôÝò ðëÝïí íá áéóéïäïîïýí üôé ç Fed äå èá âéáóôåß íá áõîÞóåé ôá åðéôüêéá.

Íùñßôåñá ôï äïëÜñéï åíéó÷õüôáí êáèþò ïé åðåíäõôÝò ðñïÝ....

Σταθεροποιητικές κινήσεις για το δολάριο με επίκεντρο τη Fed

Ìå ìéêñÝò äéáêõìÜíóåéò êéíåßôáé óÞìåñá ôï äïëÜñéï ôüóï óå ó÷Ýóç ìå ôï åõñþ üóï êáé ìå ôï ãåí, åí áíáìïíÞ ôçò ïëïêëÞñùóçò ôçò äéÞìåñçò óõíåäñßáóçò ôçò Fed. ÐéÝóåéò óôç âñåôáíéêÞ ëßñá åíüøåé äçìïøçößóìáôïò.

Óå õøçëü ó÷åäüí Ýîé åôþí äéáðñáãìáôåýåôáé ôï äïëÜñéï Ýíáíôé ôïõ ãåí êáèþò ïé åðåíäõôÝò ðñïóðáèïýí íá ðñïâëÝøïõí ôéò ðñïèÝóåéò ôçò Fed áíáöïñéêÜ ìå ôï ÷ñüíï áýîçóçò ôùí åðéôïêßùí ãéá ðñþôç öïñÜ áðü ôï 2006.

¼ðùò áíáöÝñåé ï áíáëõô....

Έπιασε υψηλό δύο ετών η βρετανική λίρα έναντι του ευρώ

Åíéó÷ýåôáé ôï äïëÜñéï Ýíáíôé ôïõ åõñþ êáé ôïõ ãåí. Óå õøçëü äýï åôþí áíÞëèå ç âñåôáíéêÞ ëßñá ìåôÜ ôï äçìïøÞöéóìá óôç Óêïôßá. Óõíå÷ßæïíôáé ïé ðéÝóåéò óôï ãåí. Ôá åâäïìáäéáßá óôáôéóôéêÜ ôùí íïìéóìÜôùí.

Óå õøçëü Ýîé åôþí ðáñáìÝíåé ôï äïëÜñéï Ýíáíôé ôïõ ãåí åíþ ç âñåôáíéêÞ ëßñá óõíå÷ßæåé áíïäéêÜ Ýíáíôé ôïõ åõñþ ìåôÜ ôçí áíáêïßíùóç ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôïõ äçìïøçößóìáôïò óôç Óêïôßá.

Ï äåßêôçò äïëáñßïõ ôïõ Bloomberg åíéó÷ýåôáé 0,4% êáé ïäå....

Σε υψηλό 2 ετών ενισχύεται η στερλίνα

Ôï âñåôáíéêü íüìéóìá åíéó÷ýåôáé óôï õøçëüôåñï åðßðåäï áðü ôá ìÝóá ôïõ 2012 Ýíáíôé ôïõ åõñþ. ÊÝñäç 0,7% Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ. Éó÷õñÞ Üíïäï âëÝðïõí ãéá ôï ÷ñçìáôéóôÞñéï ôïõ Ëïíäßíïõ ìåôÜ ôï "¼÷é" ôùí ÓêïôóÝæùí.

ÑÜëé êáôáãñÜöåé ç óôåñëßíá, åíþ êáé ôï ÷ñçìáôéóôÞñéï ôïõ Ëïíäßíïõ áíáìÝíåôáé íá áíïßîåé ìå éó÷õñÞ Üíïäï êáèþò ôï êñßóéìï äçìïøÞöéóìá Ýêñéíå ôçí ðáñáìïíÞ ôçò Óêïôßáò óôï ÇíùìÝíï Âáóßëåéï.

Ôï âñåôáíéêü íüìéóìá åíéó÷ýåôáé êáôÜ ....

Ράλι σε χρηματιστήρια και USD πριν το κλείσιμο της εβδομάδας

Η ηρεμία επανέρχεται στις αγορές μετά το δημοψήφισμα της Σκωτίας και τα χρηματιστήρια τρέχουν ένα μεγάλο ράλι. Ο Dow Jones κερδίζει άλλο +0.44% και ενισχύεται στις 17.330 μονάδες στο άνοιγμα της Νέας Υόρκης και την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευση της κινεζικής Alibaba. Ανοδικά κινείται και ο DAX (+0.30%) στις 9.820 μονάδες.

Στην αγορά συναλλάγματος το EUR/USD κινείται για τα χαμηλά έτους στο 1.2830 (-0.51%), την ώρα που και το GBP/USD χάνει σχεδόν 200 pips από τα υψηλά ημέρα....

Ρευστοποιήσεις GBP – Στα χαμηλά έτους το EUR/USD

Μετά τα μεγάλα κέρδη της στερλίνας που ακολούθησαν την παραμονή της Σκωτίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρατηρούμε ρευστοποιήσεις από τους επενδυτές με το GBP/USD να υποχωρεί 0.06% στο 1.6380. Η ισοτιμία έχει χάσει ήδη 135 pips από τα υψηλά ημέρας σε ένα περιβάλλον που συνεχίζει να ευνοεί το USD. Σε ράλι «ανακούφισης» από ένα πιθανό ναι των σκοτσέζων τρέχουν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές.

Το EUR/USD δέχεται πιέσεις με τους επενδυτές να στέλνουν την ισοτ....

ΕΤΕπ: Συμβάσεις 85 εκατ. ευρώ με Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα

Δύο χρηματοδοτικές συμβάσεις για 85 εκατ. ευρώ που θα διοχετευθούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στην Τράπεζα Κύπρου (50 εκατ. ευρώ) και την Ελληνική Τράπεζα (35 εκατ. ευρώ), υπογράφηκαν στην Λευκωσία.

Σε χαιρετισμό του ο πρόεδρος της ΕΤΕπ Χόγιερ Βέρνερ κάλεσε τις τράπεζες να διασφαλίσουν ότι τα ποσά που διατίθενται στην Κύπρο θα φτάσουν στους τελικούς αποδέκτες.

Το θέμα είναι να επιτραπεί στις μικρές επιχειρήσεις να κάν....

Διάψευση Σαμαρά στις δηλώσεις Χαρβούβελη βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά το ΥΠΟΙΚ

Νέα κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ πυροδότησε το σχόλιο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ότι ο υπουργός Οικονομικών Γκ.Χαρδούβελης σε συνέντευξή του στο Bloomberg ουσιαστικά διαψεύδει τις δηλώσεις Σαμαρά περί εξόδου της Ελλάδας από το μνημόνιο.

Η σχετική απάντηση «όχι μόνο δεν αποδυναμώνει αλλά, σε πλήρη αρμονία με τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού, θέτει επ΄ ακριβώς το πλαίσιο υπό το οποίο διεξάγεται η συζήτηση για την έξοδο της Ε....

Άλμα 3,67% στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Παρασκευή

Ισχυρή ανοδική αντίδραση και με κατακόρυφη αύξηση του τζίρου παρουσίασε η χρηματιστηριακή αγορά στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, προσεγγίζοντας και πάλι τα επίπεδα των 1.150 μονάδων. Με υψηλά κέρδη έκλεισαν οι μετοχές της Μυτιληναίος, της Alpha Bank, της Eurobank και της ΕΥΔΑΠ.

Το αγοραστικό ενδιαφέρον αυξήθηκε κατακόρυφα μετά την λήξη των παραγώγων της σειράς Σεπτεμβρίου με τοποθετήσεις ξένων χαρτοφυλακίων. Θετικά επέδρασαν οι πληρ....

Επιστολή Σούρλα προς Στουρνάρα και ΣΔΟΕ για τη λίστα Λαγκάρντ

Με επιστολή του προς το ΣΔΟΕ και τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Ι.Στουρνάρα, ο γενικός γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του υπουργείου Δικαιοσύνης, Γ.Σούρλας, ζητά να διερευνηθεί εάν στη «λίστα Λαγκάρντ» και σε άλλες, καθώς και σε offshore εταιρίες, συμπεριλαμβάνονται και ονόματα πολιτών που πήραν δάνεια για επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα μετέφεραν στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή του ο κ. Σούρλ....

Χαρδούβελης: Αποκλείεται το 3ο μνημόνιο, αποκλείεται το 3ο πακέτο

Είμαστε σε μια εποχή που το μνημόνιο τελειώνει, η Ελλάδα έχει βγει στις αγορές και θα συνεχίζει να βγαίνει, δήλωσε ο Γκ.Χαρδούβελης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αυτή τη φορά μάλιστα ο υπουργός ήταν κατηγορηματικός: «Aποκλείεται το 3ο μνημόνιο. Αποκλείεται το 3ο πακέτο. Δεν το χρειαζόμαστε» είπε, μην αφήνοντας περιθώρια για άλλες ερμηνείες, -όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ που σχολιάζοντας τις δηλωσεις του υπουργού στο Bloomberg για το θέμα εξόδου από το μν....

Ράλι στην πρεμιέρα της Alibaba στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Η μετοχή του κινεζικού γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba πραγματοποίησε ράλι 36% στην πρεμιέρα της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Ο τίτλος της εταιρείας διαπραγματευόταν το απόγευμα, ώρα Ελλάδας, στα 92,70 δολάρια. Σε αυτή την τιμή η κεφαλαιοποίηση της Alibaba αγγίζει τα 228,5 δισ. δολάρια.

Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης βρέθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Τζακ Μα, ο οποίος χτύπησε το κουδούνι για την έναρξη της συνεδρί....

Οι αγοραστές USD μαζεύουν κέρδη – «Πετάει» σήμερα το GBP

Αρκετές συνεδριάσεις είχαμε να δούμε τη στερλίνα να κινείται τόσο δυνατά έναντι των βασικών νομισμάτων, με το GBP/USD να ενισχύεται 0.36% και το EUR/GBP να υποχωρεί 0.39%. Ανοδικά κινείται και το EUR με τους αγοραστές να ρευστοποιούν πριν τα σημαντικά risk events που έρχονται.

To EUR/USD γυρίζει το 1.2900 (+0.26%) την ώρα που το CHF ενισχύεται μετά την άρνηση επέμβασης από την SNB. Παρά την διάθεση μερικών ρευστοποιήσεων το USD/JPY παραμένει μια ανάσα από το 109.00 στα ν....

Στο GBP όλο το ενδιαφέρον της αγοράς πριν τις αποφάσεις της Σκωτίας

Ανοδικά κινείται το GBP/USD στο 1.6330 και σήμερα με τους Σκοτσέζους να προσέρχονται στις κάλπες σήμερα. Κέρδη έχει όμως το GBP γενικότερα στην αγορά συναλλάγματος. Πιέζει τα βασικά νομίσματα το CHF μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας της Ελβετίας να μην παρέμβει στη σημερινή συνεδρίαση.

Το δολάριο παραμένει δυνατό με το USD/JPY να παραμένει στα υψηλά 6 ετών στο 108.70 και όλες τις βασικές ισοτιμίες να προσπαθούν να διορθώσουν τη χθεσινοβρα....

Κυριαρχεί το USD μετά τη Fed – Στο προσκήνιο το δημοψήφισμα της Σκωτίας

Σημαντική ενίσχυση του δολαρίου μετά τις αποφάσεις της FOMC να ανεβάσει τους στόχους αύξησης επιτοκίων, με το Greenback να πετάει σε υψηλά 6 ετών έναντι του γιεν στο Y108.80. Την ίδια στιγμή το EUR/USD υποχωρούσε σε νέα χαμηλά έτους στο 1.2833 με το GBP/USD να σταματάει την πτώση στο 1.6260.

Στην ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασης η Fed κράτησε την πολιτική ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν χαμηλά για “σημαντικό χρονικό διάστημα” μετά το τέλος του QE3 τον επ....

Η Σκωτία μένει στο Ηνωμένο Βασίλειο – Μεγάλο ράλι για το GBP και τον DAX

Μεγάλη διάθεση ρίσκου στο GBP από χτες λόγω της τελικής απόφασης των Σκοτσέζων να μείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το cable να τρέχει ένα ράλι μέχρι το 1.6500. Δυναμική συνεχίζει να έχει και το USD αλλά όπως είναι λογικό όλη η αγορά τις τελευταίες 2 ημέρες ασχολείται με την πορεία του GBP.

Το EUR/USD πιέζεται χαμηλότερα σήμερα και υποχωρεί κάτω από το 1.2900 από τη στιγμή που το USD/JPY μοιάζει να είναι ασταμάτητο προς το 110.00. Θετική και η αντίδραση του ....

Η Σκωτία απορρίπτει την ανεξαρτησία - "Πετάει" η στερλίνα

Καθώς βρισκόμαστε πολύ κοντά στην καταμέτρηση όλων των εκλογικών τμημάτων στη Σκωτία, μπορούμε να πουμε με μεγάλη ασφάλεια ότι απορρίπτει την ανεξαρτητοποίηση και παραμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι, η στερλίνα τρέχει ένα ράλι στα $1.6500 με την πρόβλεψη μου στο άρθρο

Ρέγκλιγκ: Το ΔΝΤ δεν θα φύγει από το ελληνικό πρόγραμμα

Aποστολή Λουξεμβούργο, του Θάνου Αθανασίου Το ΔΝΤ δεν θα φύγει ούτε από την ΕΕ ούτε και από το ελληνικό πρόγραμμα, το οποίο στο ευρωπαϊκό του σκέλος λήγει στα τέλη του 2014, ακόμα και χωρίς να εκταμιευθούν τα χρήματα της τελευταίας δόσης, τα οποία υπάρχει κίνδυνος να χαθούν.

Αυτό απάντησε ο επικεφαλής του ESM/EFSF Κλάους Ρέγκλιγκ σε ερώτηση της Realnews σχετικά με το μέλλον του μνημονίου στην Ελλάδα και τον έλεγχο της τρόικας.

Ο Κλάους Ρέγκλι....

26,8 εκατ. ευρώ για κοινωνικούς σκοπούς

Ποσό 26,8 εκατ. ευρώ διατίθεται με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα στα Υπουργεία Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υγείας, και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, κατόπιν σχετικών αιτημάτων τους, για τη χρηματοδότηση σειράς πολιτικών.

Τα χρήματα αυτά, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τον κ. Σταϊκούρα, προέρχονται από τα 34,3 εκατ. ευρώ (7,5 εκατ. ευρώ το 2013 και 26,8 εκατ. ευρώ το 2014) τα οποία έχει καταθέσει μέχρι τώρ....

Άρθρο της Ζ. Γεωργαντά και του Ν. Λογοθέτη για την ΕΛΣΤΑΤ

Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα, κύριε Χαρδούβελη!Μία Πρόταση-Πρόκληση Εθνικού ΑυτοσεβασμούΆρθρο της Ζωής Γεωργαντά και του Νίκου ΛογοθέτηΣε συνέχεια των «αποκαλύψεων» του κ. Γεωργίου, ιδού μία πρόταση που θα δείξει σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ότι το Υπουργείο Οικονομικών διαφέρει από ένα σαράι του Καραγκιόζη:

Το Υπουργείο Οικονομικών με την απόφαση 2/66793/0004, 1 Σεπτεμβρίου 2014, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Σταϊκούρα, συνέ....

Η ΕΚΤ διέθεσε 82,6 δισ. ευρώ σε 255 τράπεζες

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε ότι διέθεσε σήμερα το ποσό των 82,6 δισ. ευρώ σε 255 τράπεζες της Ευρωζώνης, στο πλαίσιο του προγράμματος TLTROs που ανακοίνωσε τον Ιούνιο για την αναχρηματοδότηση των τραπεζών με 4ετή δάνεια και πολύ χαμηλό επιτόκιο (0,15%) με στόχο την αύξηση του τραπεζικού δανεισμού στην πραγματική οικονομία. Πρόκειται για την πρώτη από τις 8 συνολικά πράξεις αναχρηματοδότησης που θα διεξαγάγει η ΕΚΤ έως τον Ιούν....

Το ΔΝΤ προειδοποιεί για κίνδυνο υποχώρησης των χρηματοπιστωτικών αγορών

Για τον κίνδυνο αναστροφής της ανοδικής πορείας των χρηματοπιστωτικών αγορών, εάν οι επενδυτές θορυβηθούν από τις γεωπολιτικές εντάσεις ή από τη μεταβολή της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής, προειδοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) σε έκθεσή του για τη σύνοδο της ομάδας των υπουργών Οικονομικών και κεντρικών τραπεζιτών των 20 μεγαλύτερων αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων οικονομιών (G20) που συνέρχεται το Σαββατοκύριακο ....

Τα πάντα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας σε ένα ξεκαρδιστικό βίντεο

Από τις 7 το πρωί, οι πολίτες της Σκωτίας έχουν αρχίσει να μαζεύονται στα εκλογικά τους κέντρα για να ρίξουν την ψήφο που θα καθορίσει το μέλλον της χώρας τους, και κατ' επέκταση ενδεχομένως θα επηρεάσει ολόκληρο τον δυτικό κόσμο.

Αν, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και διαβάζοντας το πλήρες αφιέρωμα του Pathfinder, σας έχουν μείνει ακόμα τυχόν απορίες σχετικά με το πολύπλοκο θέμα του δημοψηφίσματος για την ανεξαρ....

Υπάρχει χώρος στην Ελλάδα για τους νέους;

Ένας τολμηρός νέος καταπιάνεται με σημαντικά έργα της παγκόσμιας δραματουργίας, ταξιδεύει στα μεγαλύτερα θέατρα της Ελλάδας και παίρνει διθυραμβικές κριτικές από τους Γάλλους τη στιγμή μάλιστα που στην Ελλάδα δεν είναι λίγοι εκείνοι που πετούν τα βέλη τους.

Συνηθίζουμε να ισχυριζόμαστε ότι υπάρχει άπλετος χώρος για τη νεανική δημιουργία, καλούμε τους νέους ανθρώπους να βγουν από το καβούκι τους, να τολ....

Δημοψήφισμα για την ανεξαρτητοποίηση της Σκωτίας: Αφιέρωμα

Όταν το βράδυ της Πέμπτης, ανοίξουν οι κάλπες για να γίνει καταμέτρηση των «Ναι» και «Όχι» στο ερώτημα «Θα πρέπει η Σκωτία να είναι ανεξάρτητη χώρα;» το αποτέλεσμα θα κρίνει όχι μόνο το αύριο της Σκωτίας αλλά ακόμη και το οικονομικό και πολιτικό μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ και στους G7 καθώς και τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς στο ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα το αποτέλεσμα αυτό εκτιμάται οτι θα ανοίξει ή θα εξακολουθήσει ν....

Ενός λεπτού σιγή για τον Παύλο Φύσσα

Πριν ακριβώς από έναν χρόνο, ένας νέος άνθρωπος χάνει τη ζωή του έπειτα από σοβαρούς τραυματισμούς με μαχαίρι. Οι έρευνες κάνουν λόγο για πολιτική δολοφονία, η έκβαση της υπόθεσης ξεδιπλώνει την ύπαρξη μίας ολόκληρης εγκληματικής οργάνωσης πίσω από τον φόνο. Πέρασε ένας χρόνος από την ημέρα που ο Παύλος Φύσσας χάθηκε άδικα, κι εμείς δεν έχουμε παρά να αφιερώσουμε λίγες γραμμές στη μνήμη του.

Γεννημένος στι....

Γιατί γινόμαστε εύκολα θύματα;

“Ο Πύργος του Άιφελ βρίσκεται στη Γαλλία”. Σωστό ή λάθος; Οι περισσότεροι από εμάς μπορούν με ταχύτητα να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση με βάση τις γενικές τους γνώσεις. Εάν απεναντίας κάποιος διατύπωνε την πρόταση, “Η κυψέλη είναι ένα κτίριο στη Νέα Ζηλανδία”, πόσοι από εμάς θα καταλήγαμε εύκολα σε μία απάντηση εάν δεν είχαμε πρώτα επισκεφθεί τη χώρα ή παρακολουθήσει κάποιο ντοκιμαντέρ; Η διαίσθηση θα έπαι....

Το εξόγκωμα της κάμερας του νέου iPhone 6 που «έκρυβε» η Apple

Θα περίμενε κανείς ότι η Apple έκρυβε επιμελώς κάτι από το νέο iPhone 6; Κι όμως, παρά το εντυπωσιακά λεπτό του σώμα, πάχους μόλις 6,9 χιλιοστών, υπάρχει ένα σημείο στο σώμα της συσκευής που εξέχει και μάλλον δεν κάνει την εταιρεία να νιώθει άνετα. Όπως θα παρατηρήσετε και στην φωτογραφία, ο δακτύλιος της κάμερας του iPhone 6 εξέχει εκτός του σώματος της συσκευής, θυμίζοντας κάτι από smartphone... προηγούμενης πενταετίας.

Σίγ....

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διακριτική Διαχείριση με το πιο πρωτοποριακό μοντέλο διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιήθηκε ποτέ στην ελληνική αγορά

By Myfxcentral.gr

Πιστοποιημένα στελέχη με πείρα στον επενδυτικό χώρο και ειδικά στις συναλλαγές επί συναλλάγματος, αφού αναλύσουν το επενδυτικό σας προφίλ, είναι σε θέση με τη στιβαρή στρατηγική που διαθέτουν και την καθημερινή παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου σας να στοχεύσουν στην επίτευξη του προσδοκώμενου αποτελέσματός.

More...
Επενδυτική Συμβουλή

Επενδυτική Συμβουλή

Σήματα αγοράς και πώλησης μετοχών και νομισμάτων επιλεγμένα από την ομάδα διαχειριστών άμεσα με sms για να μην χάνετε καμιά επενδυτική ευκαιρία.

By Myfxcentral.gr

Είμαστε σε θέση να παρέχουμε εξατομικευμένη επενδυτική συμβουλή με συγκριμένες προτάσεις αγοράς και πώλησης μετοχών και νομισμάτων. Οι προτάσεις είναι καθημερινές και σας παρέχονται με ηλεκτρονικό τρόπο και μέσω sms στο κινητό σας τηλέφωνο.Μπορειτε να εκμεταλλευτείτε αυτές τις επενδυτικές προτάσεις από οποιονδήποτε broker θέλετε.

More...
Σύσταση forex broker

Σύσταση forex broker

Σήμερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες από τους brokers έχουν αυξηθεί σημαντικά υπάρχει όμως αξιοπιστία από όλους ;

By Myfxcentral.gr

Η IBC & Partners αποτελεί μια από τις μοναδικές Ελληνικές εταιρίες της οποίας τα στελέχη έχουν πολυετή πείρα στον χώρο των Συναλλαγών επί Συναλλάγματος. Σήμερα, είναι πλέον σε θέση να σας προσφέρουν μια εξαιρετική επιλογή απο brokers, συνδυάζοντας παράλληλα πολλά προνόμια.

More...
 Πρόγραμμα Επιστροφής Χρημάτων

Πρόγραμμα Επιστροφής Χρημάτων

Μέσα από το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα επιστροφής χρημάτων οι επενδυτές ποτέ δεν είχαν περισσότερα προνόμια, όποιο Broker και να επιλέξουν.

By Myfxcentral.gr

Το πρόγραμμα σας επιστρέφει χρήματα για κάθε συναλλαγή επί συναλλάγματος που πραγματοποιείτε, σε οποιονδήποτε broker συμμετέχει στο πρόγραμμα επιστροφής. Τα spreads και οι συνθήκες συναλλαγών είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που λαμβάνετε όταν ανοίγετε ένα λογαριασμό χωρίς τη μεσολάβηση μας. Το μόνο που αλλάζει όταν εμείς μεσολαβούμε για το άνοιγμα του λογαριασμού σας, είναι ότι λαμβάνετε επιστροφές προμηθειών.

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Σύσταση Forex Broker


Επειδή δεν είναι εύκολο για τον επενδυτή, ο οποίος ενδιαφέρεται να εισχωρήσει στον χώρο του FOREX, να επιλέξει τον κατάλληλο Broker προκειμένου να ξεκινήσει τις συναλλαγές του με ασφάλεια και επαγγελματισμό, η IBC & Partners έχει ερευνήσει και επιλέξει τους FOREX Brokers αυτούς για εσάς, με βάση ορισμένα απαιτούμενα εχέγγυα. Με γνώμονα τα παραπάνω, έχουμε προχωρήσει σε συνεργασίες με αναγνωρισμένους Brokers, μέσω των οποίων οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να απολαμβάνουν υπηρεσίες συναλλαγών υψηλής ποιότητας, στον χώρο του FOREX.


Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση χαρτοφυλακίου

Για όσους από εσάς πιστεύετε ότι η αγορά στην οποία διαπραγματεύεται το FOREX, είναι πιθανόν και η αγορά που σας ταιριάζει, και επιθυμείτε να βρείτε μια Αξιόπιστη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών προκειμένου να σας βοηθήσει στην διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας, τότε η Oxygen Capital Α.Ε.Π.Ε.Υ αποτελλεί την απάντηση στην έρευνά σας.


Διαβάστε περισσότερα

Λοιπές επενδυτικές υπηρεσίες

Εκτός από την Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου με άξονα το Forex, η Oxygen Capital Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει επίσης τις ακόλουθες Επενδυτικές Υπηρεσίες στους πελάτες της:

  • Λήψη & Διαβίβαση Εντολών
  • Διακριτική  Διαχείριση Χαρτοφυλακίου με άξονα λοιπές αγορές
  • Επενδυτική Συμβουλή


Διαβάστε περισσότερα