Oxygen Capital Α.Ε.Π.Ε.Υ. Αρ. Αδείας Επ. Κεφαλαιαγοράς 24/479/17.7.2008
English
Facebook Σύνδεση

Eιδήσεις, σχόλια, αναλύσεις :

ΧΑ: Τι υπόσχεται και γιατί φοβίζει η άνοδος της Παρασκευής

Ðþò Ýóôçóáí ôéò ðùëÞóåéò ôïõò ôá hedge funds. Ôá ðáêÝôá óôï êëåßóéìï ôçò óõíåäñßáóçò êáé ç åêôßìçóç üôé ïé long term äåí èá êõíçãÞóïõí ôéìÝò. ÊáëÜ íÝá ãéá ôéò ôñÜðåæåò áðü ôçí áðüöáóç ÓÕÑÉÆÁ. Ïé åõêáéñßåò êáé ç ìåóïðñüèåóìç ôÜóç.

ÅðéóöáëÞ óõìðåñÜóìáôá ãéá ôç âñá÷õðñüèåóìç ðïñåßá ôçò áãïñÜò äçìéïõñãåß ç éó÷õñÞ áíïäéêÞ áíôßäñáóç ôçò ðåñáóìÝíçò ÐáñáóêåõÞò êáèþò ôá ðïéïôéêÜ ôçò óôïé÷åßá áíáéñïýí ìÝñïò ôùí åíôõðþóåùí áðü ôçí Üíïäï êáôÜ 7,21%.

....

Τράπεζες: Οι νέες τιμές-στόχοι και οι κορυφαίες επιλογές της Euroxx

"ÅëêõóôéêÝò ïé áðïôéìÞóåéò" ôùí åëëçíéêþí ôñáðåæþí ëÝåé ç Euross. Èåùñåß ðùò ôá üðïéá êåíÜ ôõ÷üí ðñïêýøïõí áðü ôá stress tests èá åßíáé äéá÷åéñßóéìá. ÅðéìÝíåé óôï Grecovery êáé äåí áíáìÝíåé ï ÓÕÑÉÆÁ íá ðñïóðáèÞóåé íá âãÜëåé ôç ÷þñá áðü ôï åõñþ, åÜí çãçèåß ìéáò íÝáò êõâÝñíçóçò.

Ôç óýóôáóç "overweight" ãéá ôéò ôÝóóåñéò óõóôçìéêÝò ôñÜðåæåò äéáôçñåß ç Euroxx Sec, ìå ôéò Alpha Bank êáé ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá íá åßíáé ïé êïñõöáßåò åðéëïãÝò ôçò. Ãéá ôçí Alpha Bank, áíáöÝñåé ðùò ôç....

Τι βλέπουν οι ξένοι για αγορά και πολιτικό κίνδυνο

Ïé åêôéìÞóåéò Citigroup, Goldman Sachs, Fitch êáé JP Morgan ãéá ÅëëÜäá. Ðïéá åßíáé ôá óåíÜñéá ãéá ôá stress test êáé ôá êüêêéíá äÜíåéá. Ðïéåò ìåôï÷Ýò «áíôÝ÷ïõí» ôéò êÜëðåò. Ï ðïëéôéêüò êßíäõíïò êáé ïé ðñïóäïêßåò ìåôÜ ôï sell off.

Må ìåãÜëç êéíçôéêüôçôá âñßóêïíôáé ïé îÝíïé åðåíäõôÝò êáé ïé åðåíäõôéêïß ïßêïé ðïõ áó÷ïëïýíôáé ìå ôçí åã÷þñéá áãïñÜ ìåôï÷þí êáé ïìïëüãùí, áöïý ç ðïëéôéêÞ óêçíÞ êáé ïé åîåëßîåéò óôéò ôéìÝò ôùí assets äßíïõí éó÷õñÝò ëáâÝò. ÔÝóóåñåéò áìåñ....

Πέμπτη σε κίνδυνο πτώχευσης η Ελλάδα

Óôç ëßóôá ôùí äÝêá ÷ùñþí ðïõ åìöáíßæïõí ôéò ìåãáëýôåñåò ðéèáíüôçôåò ÷ñåïêïðßáò ìÝóá óôçí åðüìåíç ðåíôáåôßá âñßóêåôáé ç ÅëëÜäá, óýìöùíá ìå ôçí Ýêèåóç ôçò S&P Capital IQ ãéá ôï ã' ôñßìçíï. ¸êôç ðéï åðéêßíäõíç ç Êýðñïò.

Ç ÅëëÜäá âñßóêåôáé óôçí ðÝìðôç èÝóç, ðáãêïóìßùò, óôçí êáôÜôáîç ôùí ÷ùñþí ìå ôá êñáôéêÜ credits õøçëüôåñïõ êéíäýíïõ, åíþ ïé ðéèáíüôçôåò ÷ñåïêïðßáò ôçò ìÝóá óôá åðüìåíá ðÝíôå ÷ñüíéá áíÝñ÷ïíôáé óôï 38,7%, óýìöùíá ìå ôçí Ýêèåóç ôç....

Jumbo: Περιθώριο ανόδου 24% για τη μετοχή βλέπει η Beta

Ç Jumbo, óçìåéþíåé ç Beta, åßíáé óå êáëÞ èÝóç ãéá íá áíôéìåôùðßóåé äýóêïëåò óõíèÞêåò óôçí áãïñÜ, êáôáëáìâÜíïíôáò áõîçìÝíá ìåñßäéá, ÷Üñç óôéò áëëáãÝò óôï ðñïúüíôéêü ìåßãìá êáé ôç óõíå÷éæüìåíç åðÝêôáóç ôùí êáôáóôçìÜôùí ôçò åíôüò êáé åêôüò ÅëëÜäáò.

Ôç óýóôáóç overweight êáé ôçí ôéìÞ-óôü÷ï ôùí 11 åõñþ ãéá ôïí ôßôëï ôçò Jumbo äéáôçñåß ç Beta Securities, «âëÝðïíôáò» ðåñéèþñéï áíüäïõ 24% ãéá ôç ìåôï÷Þ, óå ÝêèåóÞ ôçò ìåôÜ ôçí ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ôçò åéóçãìÝíçò. ....

"Αναπόφευκτο" ένα κρούσμα Έμπολα στην Ελλάδα

"Η εισαγωγή κρούσματος Έμπολα είναι σχεδόν αναπόφευκτη"

Όπως ανέφερε στην «Καθημερινή» η κ. Τζένη Κρεμαστινού, «η εισαγωγή κρούσματος Εμπολα είναι σχεδόν αναπόφευκτη όχι μόνον στην Ελλάδα, αλλά σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε είναι από τη στιγμή που εμφανιστεί κρούσμα, να περιορίσουμε τη διασπορά».

Αυτό προβληματίζει ιδιαίτερα τις αρμόδιες αρχές και είναι ενδεικτικό ότι στην Ισπανία, με την ε....

H γυναίκα που «ζει» με τους Anonymous αποκαλύπτει τα μυστικά τους

H ιδιότητά της εκπλήσσει. Η Gabriella Coleman δεν έχει κάποια σχέση με πληροφορική, ούτε είναι hacker. H ανθρωπολόγος και ακαδημαϊκός συναναστρέφεται διαδικτυακά με τους Anonymous εδώ και 6 χρόνια, απολαμβάνοντας την αμέριστη εμπιστοσύνη και τον σεβασμό τους.

Η αρχή έγινε όταν η Coleman θέλησε να μελετήσει τους λεκτικούς και κοινωνικούς κώδικες που χαρακτηρίζουν την πολυσυζητημένη ομάδα κυβερνοακτιβιστών. Όταν ξεκινούσε τη....

Μαζιώτης: Ο Άδωνις παρενέβη για να απαγορευτεί η εκδήλωση στο Πολυτεχνείο

Μαζιώτης: Ο Άδωνις παρενέβη για να απαγορευτεί η εκδήλωση στο Πολυτεχνείο - Pathfinder.gr

National Geographic: Ο τάφος στην Αμφίπολη ανήκει σε γυναίκα

Η Περσεφόνη κρατά το "κλειδί του μυστήριου"

Σύμφωνα με τον Γουόρθινγκτον, στον τάφο της Αμφίπολης είναι θαμμένη μια γυναίκα - αυτό, υποστηρίζει συμπεραίνεται από την εμφάνιση της Περσεφόνης στο ψηφιδωτό: «Ο ένοικος του τάφου είναι μια γυναίκα, γιατί το ψηφιδωτό δείχνει μια γυναίκα που οδηγείται στον Κάτω Κόσμο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Εάν μάλιστα αποδειχθεί κάτι τέτοιο, τότε το πιθανότερο είναι πως θα πρόκειται για μία από....

Με όποιον γονιό μεγαλώσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις

“Άριστος, μεσαίος, αδύνατος, ανεπίδεκτος μαθήσεως”. Οι βιαστικές εκτιμήσεις για τις επιδόσεις ενός μαθητή στο σχολείο είναι γνωστές. Είχατε σκεφτεί ποτέ πως οι δυνατότητες ενός παιδιού στο σχολείο είναι θέμα γονιδίων;

“Έχει υψηλό δείκτη νοημοσύνης, γράφει πάντα άριστα χωρίς να διαβάζει πολύ”, “Η έλλειψη συγκέντρωσης και προσοχής στην τάξη δεν τον βοηθάει να διαπρέψει στα γραπτά του, πρέπει να του βάλω ....

Discovery: Ο Ερμής στην Αμφίπολη απεικονίζει τον Μέγα Αλέξανδρο

Τσανγκ: Ο Ερμής στο ψηφιδωτό της Αμφίπολης είναι ο Μέγας Αλέξανδρος

Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας Άντριου Τσανγκ μιλάει στο Discovery και αναλύει την άποψή του γιατί το ψηφιδωτό αυτό θα μπορούσε να είναι το πιο άρτιο πορτραίτο του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε νεαρή ηλικία. Μέσω αυτής της άποψης, ο Τσανγκ εκτιμά ότι ενδυναμώνεται η θεωρία πως στον τάφο είναι θαμμένη η Ολυμπιάδα, μητέρα του Μακεδόνα Βασιλιά.

«Το ψηφιδωτό απεικονίζει τον Ερμ....

Είχες και στο χωριό σου brunch;

Οι κυριακάτικες πρωινές βόλτες στην Αθήνα είναι οι καλύτερες όχι μόνο επειδή η πόλη ακόμα κοιμάται αλλά κυρίως επειδή όσοι θαρραλέοι σηκώθηκαν νωρίς έχουν τρυπώσει σε κάποιο από τα πολλά μαγαζιά που σερβίρουν brunch. Τι είναι τελικά αυτό το brunch που ακούμε και ξανακούμε;

Μπορεί να μην είχαμε βαφτίσει «brunch» όλα εκείνα τα καλούδια που έφτιαχνε η μητέρα μας από νωρίς τις Κυριακές του χειμώνα, όμως οι λαλαγγίδες μ....

Μυρίζουμε και από το... δέρμα

Το ανθρώπινο δέρμα είναι γεμάτο κυτταρικούς υποδοχείς (αισθητήρες) της όσφρησης, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μυρίζουμε μόνο με την μύτη μας. Αυτό είναι το αναπάντεχο συμπέρασμα Γερμανών βιολόγων, που δίνει μια νέα διάσταση στην πιο υποτιμημένη από τις πέντε αισθήσεις.

Η λειτουργία των υποδοχέων - αισθητήρων της μύτης κατανοήθηκε για πρώτη φορά στην αρχή της δεκαετίας του Ά90 και η σχετική επιστημονική έρευ....

Για να πάρεις μέρος σε αυτά τα καλλιστεία, πρέπει ν' αγαπάς τον Χίτλερ

Για να κερδίσεις στον διαγωνισμό ομορφιάς που διοργανώνεται στη Ρωσία, πρέπει να συνδυάζεις ομορφιά και προσήλωση στη Ναζιστική Γερμανία. Για να μπορείς να συμμετάσχεις, πρέπει να έχεις ανεπτυγμένα αντισημιτικά αισθήματα...

Για να πάρεις μέρος στα καλλιστεία που πραγματοποιούνται στη Ρωσία πρέπει να έχεις συγκεκριμένες χάρες, όπως να τρέφεις μίσος για τους Εβραίους και για το σύνολο της ανθρωπότητας. Πρ....

Υποχρεωτικό σεξ για βιντεοσκόπηση

Οι σκηνές των βίαιων ερωτικών συνευρέσεων καταγράφονταν με κάμερα

Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η περιπέτεια μιας γυναίκας από το Καμερούν που έγινε γνωστή την περασμένη Πέμπτη μετά την προσφυγή της στο αστυνομικό τμήμα της Σαντορίνης.

Από τις αρχές Σεπτέμβρη, η 30χρονη γυναίκα δεχόταν σωματική επίθεση από έναν 'Ελληνα που θεωρούσε φίλο της στη Σαντορίνη προκειμένου να την ωθήσει να συμμετέχει σε ερωτικές συνευρέσε....

Το προφίλ του Έλληνα καπνιστή: Φουμάρει για να ξεχνάει...

Αποκαλυπτικά στοιχεία για καπνιστές, μη καπνιστές αλλά και όσους έχουν κόψει το τσιγάρο, φέρνει στο φως διαδικτυακή έρευνα της μη κερδοσκοπικής εταιρείας "ΑΚΟΣ".

Η έρευνα είχε ως στόχο να χαρτογραφήσει το προφίλ των καπνιστών, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αρχίζουν το κάπνισμα, τους παράγοντες που θα τους οδηγούσαν στη διακοπή αυτής της συνήθειας αλλά και τη στάση των πολιτών απέναντι στον αντικαπνιστι....

"Η Ελλάδα να πληρώσει όσα χρωστάει αν θέλει πίσω τα Ελγίνεια"

"Η Ελλάδα να πληρώσει όσα χρωστάει αν θέλει να της επιστραφούν τα Ελγίνεια" - Pathfinder.gr

Έρχονται τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για όσους δικαιούνται έκπτωσης

Ολιγοήμερη προθεσμία για πληρώσουν τη δεύτερη δόση του ΕΝΦΙΑ θα έχουν οι φορολογούμενοι που δικαιούνται έκπτωσης από το φόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα εκκαθαριστικά σημειώματα ΕΝΦΙΑ με τις εκπτώσεις για τους τρίτεκνους, πολύτεκνους και για τους ιδιοκτήτες τα ακίνητα των οποίων είναι κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα θα αναρτηθούν στο Taxis στις 26 Οκτωβρίου.

Στα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα θα έχει γίνει συμψηφισμός με την πρώτη δ....

Φρένο από ΠΑΣΟΚ στα σχέδια για το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο

«Βέτο» στα σενάρια για το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων βάζει η Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας με ανακοίνωσή της ότι όσα είδαν το φως της δημοσιότητας «αποτελούν σχεδιασμούς, τους οποίους το ΠΑΣΟΚ δεν έχει αποδεχθεί».

Σύμφωνα με το ρεποστάζ του Βήματος της Κυριακής, το σενάριο που ετέθη υπ' όψιν της τρόικας, έχει λάβει την έγκρισή της και πρόκειται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση προβλέπει βασικό μισθό 680 ευρώ, ενώ προβλέποντα....

Χαρδούβελης: Αλλαγή σχέσης κι όχι διαζύγιο με το ΔΝΤ

Υπέρ της γραμμής πίστωσης που προτείνουν οι δανειστές τάσσεται ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης. «Είμαι θετικός στην ύπαρξη ενός ισχυρού αποθέματος, στο οποίο μπορούμε να στραφούμε και να αντλήσουμε πόρους σε ώρα ανάγκης» δηλώνει.

Σε συνέντευξή του στη Real News μιλά και για τη σχέση της χώρας με το ΔΝΤ λέγοντας πως «δεν πρόκειται για διαζύγιο». «Το ονομάζω αλλαγή σχέσης» επισημαίνει και συμπληρώνει πως το ΔΝΤ θα είναι δί....

«Καμπανάκι» από τον Σουλτς για την πίεση των αγορών σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία

«Πρέπει να δράσουμε επειγόντως, αν θέλουμε να αποφύγουμε χώρες, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία να βρεθούν και πάλι υπό την πίεση των κεφαλαιαγορών. Η εξέλιξη στα χρηματιστήρια αποτελεί σήμα κινδύνου» προειδοποιεί ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς και τονίζει ότι «πρέπει τώρα, γρήγορα να συμπληρώσουμε την μονόπλευρη πολιτική περικοπών με πολιτική επενδύσεων και ανάπτυξης».

«Για αυτό ο πρόεδρος της Κο....

Αντισυνταγματική η παράταση του χρόνου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου

Αντισυνταγματική έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας την παράταση του χρόνου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου, που έγινε με το νόμο 2676/1999.

Συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν στην εν λόγω απόφασή τους, ότι είναι αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 85 του νόμου 2676/1999 με την οποία παρατάθηκε ο χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου οι οποίες, κατά τη δημοσίευση του επίμαχου ν....

Spiegel: Βερολίνο και Παρίσι αναζητούν λύση για το γαλλικό προϋπολογισμό

Η Γερμανία και η Γαλλία διαπραγματεύονται μυστικά μια συμφωνία η οποία θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού του Παρισιού για το 2015, παρά το γεγονός ότι παραβιάζει τις πρότερες δεσμεύσεις της γαλλικής κυβέρνησης για τη μείωση του δημοσίου ελλείμματος, γράφει το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel.

Οι δύο κυβερνήσεις εργάζονται πάνω σε μια γραπτή συμφωνία, με βάση την οποία η Γαλλία θα παρουσιάσει στ....

«Έως τα μέσα Νοεμβρίου» η συμφωνία με την τρόικα για τα κόκκινα δάνεια

Συνεχίζονται οι συζητήσεις με την τρόικα για τα «κόκκινα δάνεια» και για την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Δίκαιου, με την εκτίμηση του υπουργού Ανάπτυξης, Νίκου Δένδια, να προσδιορίζει χρονικά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

«Ζητήθηκαν κάποιες διευκρινίσεις, από την τρόικα για τα κόκκινα δάνεια και νομίζω μέχρι Δευτέρα - Τρίτη, θα έχουν σταλεί. Κυρίως ήταν διασταυρώσεις στοιχείων (...) Επίσης, έ....

Σόιμπλε: Δικαιολογημένη η κριτική που μάς ασκείται

«Η κριτική που μάς ασκείται είναι δικαιολογημένη», δηλώνει ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και ομολογεί ότι η Γερμανία «πρέπει να κάνει περισσότερα για την ανταγωνιστικότητά της». Θεωρεί ωστόσο αβάσιμους τους ισχυρισμούς ότι η οικονομία της χώρας του βρίσκεται σε κρίση.

«Αν όλες οι χώρες της ευρωζώνης αναπτύσσονταν το ίδιο δυνατά όπως η Γερμανία αυτή τη στιγμή, δεν θα υπήρχαν προβλήματα. Η συζήτηση ότι η ....

«Βερολίνο-Παρίσι αναζητούν λύση για τον γαλλικό προϋπολογισμό»

Η Γερμανία και η Γαλλία διαπραγματεύονται μυστικά μια συμφωνία η οποία θα επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού του Παρισιού για το 2015 παρά το γεγονός ότι παραβιάζει τις πρότερες δεσμεύσεις της γαλλικής κυβέρνησης για τη μείωση του δημοσίου ελλείμματος.

Αυτό γράφει σήμερα το γερμανικό ειδησεογραφικό περιοδικό Der Spiegel.

Οι δύο κυβερνήσεις εργάζονται πάνω σε μια γραπτή συμφωνία, με βάση την οποία η Γα....

Τιμολόγιο υπηρεσιών αλληλεγγύης και στο φυσικό αέριο

Στις απαραίτητες ενέργειες για τη θέσπιση Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης στο φυσικό αέριο, στο πρότυπο αυτού της ΔΕΗ για το ηλεκτρικό ρεύμα, προχωρεί άμεσα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, ύστερα από επιστολή του Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη προς τις Εταιρείες Παροχής Αερίου Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, διερευνήθηκε, με τη συνεργασία....

«Καμπανάκι» από Σουλτς στην Ε.Ε.

«Πρέπει να δράσουμε επειγόντως, αν θέλουμε να αποφύγουμε χώρες, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία να βρεθούν και πάλι υπό την πίεση των κεφαλαιαγορών. Η εξέλιξη στα χρηματιστήρια αποτελεί σήμα κινδύνου».

Με αυτή τη δήλωση ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σούλτς προειδοποιεί και τονίζει ότι «πρέπει τώρα γρήγορα να συμπληρώσουμε την μονόπλευρη πολιτική περικοπών με πολιτική επενδύσεων και ανάπτυξης».

«Γι’ αυτό ο....

Δόσεις, εκπτώσεις και «κούρεμα»

Τελευταία ευκαιρία να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με ευνοϊκούς όρους θα έχουν πάνω από 3 εκατομμύρια επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που χρωστάνε στις Εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Το περιθώριο για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση θα είναι τρίμηνο, δηλαδή η σχετική αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από την 1 Νοεμβρίου 2014 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2015.

Το τελικό σχέδιο της ρύθμισης – που θα είναι ενιαία για οφειλές σε Εφορίες και....

Μικρές αγγελίες 19/10/2014

Γράψτε το σχόλιό σας* (έως 700 χαρακτήρες)

απομένουν 700 χαρακτήρες

Όνομα που θα εμφανιστεί στο σχόλιό σας Αποστολή μηνύματος Καθαρισμός

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμ....

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διακριτική Διαχείριση με το πιο πρωτοποριακό μοντέλο διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιήθηκε ποτέ στην ελληνική αγορά

By Myfxcentral.gr

Πιστοποιημένα στελέχη με πείρα στον επενδυτικό χώρο και ειδικά στις συναλλαγές επί συναλλάγματος, αφού αναλύσουν το επενδυτικό σας προφίλ, είναι σε θέση με τη στιβαρή στρατηγική που διαθέτουν και την καθημερινή παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου σας να στοχεύσουν στην επίτευξη του προσδοκώμενου αποτελέσματός.

More...
Επενδυτική Συμβουλή

Επενδυτική Συμβουλή

Σήματα αγοράς και πώλησης μετοχών και νομισμάτων επιλεγμένα από την ομάδα διαχειριστών άμεσα με sms για να μην χάνετε καμιά επενδυτική ευκαιρία.

By Myfxcentral.gr

Είμαστε σε θέση να παρέχουμε εξατομικευμένη επενδυτική συμβουλή με συγκριμένες προτάσεις αγοράς και πώλησης μετοχών και νομισμάτων. Οι προτάσεις είναι καθημερινές και σας παρέχονται με ηλεκτρονικό τρόπο και μέσω sms στο κινητό σας τηλέφωνο.Μπορειτε να εκμεταλλευτείτε αυτές τις επενδυτικές προτάσεις από οποιονδήποτε broker θέλετε.

More...
Σύσταση forex broker

Σύσταση forex broker

Σήμερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες από τους brokers έχουν αυξηθεί σημαντικά υπάρχει όμως αξιοπιστία από όλους ;

By Myfxcentral.gr

Η IBC & Partners αποτελεί μια από τις μοναδικές Ελληνικές εταιρίες της οποίας τα στελέχη έχουν πολυετή πείρα στον χώρο των Συναλλαγών επί Συναλλάγματος. Σήμερα, είναι πλέον σε θέση να σας προσφέρουν μια εξαιρετική επιλογή απο brokers, συνδυάζοντας παράλληλα πολλά προνόμια.

More...
 Πρόγραμμα Επιστροφής Χρημάτων

Πρόγραμμα Επιστροφής Χρημάτων

Μέσα από το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα επιστροφής χρημάτων οι επενδυτές ποτέ δεν είχαν περισσότερα προνόμια, όποιο Broker και να επιλέξουν.

By Myfxcentral.gr

Το πρόγραμμα σας επιστρέφει χρήματα για κάθε συναλλαγή επί συναλλάγματος που πραγματοποιείτε, σε οποιονδήποτε broker συμμετέχει στο πρόγραμμα επιστροφής. Τα spreads και οι συνθήκες συναλλαγών είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που λαμβάνετε όταν ανοίγετε ένα λογαριασμό χωρίς τη μεσολάβηση μας. Το μόνο που αλλάζει όταν εμείς μεσολαβούμε για το άνοιγμα του λογαριασμού σας, είναι ότι λαμβάνετε επιστροφές προμηθειών.

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Σύσταση Forex Broker


Επειδή δεν είναι εύκολο για τον επενδυτή, ο οποίος ενδιαφέρεται να εισχωρήσει στον χώρο του FOREX, να επιλέξει τον κατάλληλο Broker προκειμένου να ξεκινήσει τις συναλλαγές του με ασφάλεια και επαγγελματισμό, η IBC & Partners έχει ερευνήσει και επιλέξει τους FOREX Brokers αυτούς για εσάς, με βάση ορισμένα απαιτούμενα εχέγγυα. Με γνώμονα τα παραπάνω, έχουμε προχωρήσει σε συνεργασίες με αναγνωρισμένους Brokers, μέσω των οποίων οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να απολαμβάνουν υπηρεσίες συναλλαγών υψηλής ποιότητας, στον χώρο του FOREX.


Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση χαρτοφυλακίου

Για όσους από εσάς πιστεύετε ότι η αγορά στην οποία διαπραγματεύεται το FOREX, είναι πιθανόν και η αγορά που σας ταιριάζει, και επιθυμείτε να βρείτε μια Αξιόπιστη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών προκειμένου να σας βοηθήσει στην διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας, τότε η Oxygen Capital Α.Ε.Π.Ε.Υ αποτελλεί την απάντηση στην έρευνά σας.


Διαβάστε περισσότερα

Λοιπές επενδυτικές υπηρεσίες

Εκτός από την Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου με άξονα το Forex, η Oxygen Capital Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει επίσης τις ακόλουθες Επενδυτικές Υπηρεσίες στους πελάτες της:

  • Λήψη & Διαβίβαση Εντολών
  • Διακριτική  Διαχείριση Χαρτοφυλακίου με άξονα λοιπές αγορές
  • Επενδυτική Συμβουλή


Διαβάστε περισσότερα